به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سولماز صادقیان، یاسر کاظم زاده، یحیی محمدنژادپناه کندی، ساناز میرزایان شانجانی، سعید صداقتی، (1401). تاثیر تمرین هوازی به همراه مصرف کورکومین بر بیان ژن شاخص های آپوپتوزی بافت کبد موش های سرطانی القایی پستان در فاز درمان با دوکسوروبیسین: یک مطالعه تجربی، مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 21(4)، 433-448. magiran.com/p2464390
Solmaz Sadeghian, Yaser Kazemzadeh, Yahya Mohammadnejadpanah Kandi, Sanaz Mirzayan Shanjani, Saeed Sedaghati, (2022). The Effect of Aerobic Exercise with Curcumin Consumption on Tissue Apoptosis Indices in the Liver Tissue of Rats Induced by Breast Cancer in the Doxorubicin Treatment Phase: An Experimental Study, Journal of Rafsanjan University Of Medical Sciences, 21(4), 433-448. magiran.com/p2464390
سولماز صادقیان، یاسر کاظم زاده، یحیی محمدنژادپناه کندی، ساناز میرزایان شانجانی، سعید صداقتی، تاثیر تمرین هوازی به همراه مصرف کورکومین بر بیان ژن شاخص های آپوپتوزی بافت کبد موش های سرطانی القایی پستان در فاز درمان با دوکسوروبیسین: یک مطالعه تجربی. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 1401؛ 21(4): 433-448. magiran.com/p2464390
Solmaz Sadeghian, Yaser Kazemzadeh, Yahya Mohammadnejadpanah Kandi, Sanaz Mirzayan Shanjani, Saeed Sedaghati, The Effect of Aerobic Exercise with Curcumin Consumption on Tissue Apoptosis Indices in the Liver Tissue of Rats Induced by Breast Cancer in the Doxorubicin Treatment Phase: An Experimental Study, Journal of Rafsanjan University Of Medical Sciences, 2022; 21(4): 433-448. magiran.com/p2464390
سولماز صادقیان، یاسر کاظم زاده، یحیی محمدنژادپناه کندی، ساناز میرزایان شانجانی، سعید صداقتی، "تاثیر تمرین هوازی به همراه مصرف کورکومین بر بیان ژن شاخص های آپوپتوزی بافت کبد موش های سرطانی القایی پستان در فاز درمان با دوکسوروبیسین: یک مطالعه تجربی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 21، شماره 4 (1401): 433-448. magiran.com/p2464390
Solmaz Sadeghian, Yaser Kazemzadeh, Yahya Mohammadnejadpanah Kandi, Sanaz Mirzayan Shanjani, Saeed Sedaghati, "The Effect of Aerobic Exercise with Curcumin Consumption on Tissue Apoptosis Indices in the Liver Tissue of Rats Induced by Breast Cancer in the Doxorubicin Treatment Phase: An Experimental Study", Journal of Rafsanjan University Of Medical Sciences 21, no.4 (2022): 433-448. magiran.com/p2464390
سولماز صادقیان، یاسر کاظم زاده، یحیی محمدنژادپناه کندی، ساناز میرزایان شانجانی، سعید صداقتی، (1401). 'تاثیر تمرین هوازی به همراه مصرف کورکومین بر بیان ژن شاخص های آپوپتوزی بافت کبد موش های سرطانی القایی پستان در فاز درمان با دوکسوروبیسین: یک مطالعه تجربی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 21(4)، صص.433-448. magiran.com/p2464390
Solmaz Sadeghian, Yaser Kazemzadeh, Yahya Mohammadnejadpanah Kandi, Sanaz Mirzayan Shanjani, Saeed Sedaghati, (2022). 'The Effect of Aerobic Exercise with Curcumin Consumption on Tissue Apoptosis Indices in the Liver Tissue of Rats Induced by Breast Cancer in the Doxorubicin Treatment Phase: An Experimental Study', Journal of Rafsanjan University Of Medical Sciences, 21(4), pp.433-448. magiran.com/p2464390
سولماز صادقیان؛ یاسر کاظم زاده؛ یحیی محمدنژادپناه کندی؛ ساناز میرزایان شانجانی؛ سعید صداقتی. "تاثیر تمرین هوازی به همراه مصرف کورکومین بر بیان ژن شاخص های آپوپتوزی بافت کبد موش های سرطانی القایی پستان در فاز درمان با دوکسوروبیسین: یک مطالعه تجربی". مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 21 ،4 ، 1401، 433-448. magiran.com/p2464390
Solmaz Sadeghian; Yaser Kazemzadeh; Yahya Mohammadnejadpanah Kandi; Sanaz Mirzayan Shanjani; Saeed Sedaghati. "The Effect of Aerobic Exercise with Curcumin Consumption on Tissue Apoptosis Indices in the Liver Tissue of Rats Induced by Breast Cancer in the Doxorubicin Treatment Phase: An Experimental Study", Journal of Rafsanjan University Of Medical Sciences, 21, 4, 2022, 433-448. magiran.com/p2464390
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال