به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا بریمانی آبکسری، مائده رضایی، یوسف مقدسی کوچکسرا، رحمت الله مرزبند، زینب حمزه گردشی، (1401). نقش مداخلات مذهبی در سلامت روان و ارتقاء آن در دوران بارداری بر پایه آموزه های اسلامی، مجله تعالی بالینی، 11(4)، 13-22. magiran.com/p2465431
Zahra Barimani Aboksari, Maedeh Rezaei, Yusef Moghaddasi Kuchaksara, Rahmatollah Marzband, Zeinab Hamzehgardeshi, (2022). The role of religious interventions in mental health and its promotion during pregnancy based on Islamic teachings, Clinical Excellence, 11(4), 13-22. magiran.com/p2465431
زهرا بریمانی آبکسری، مائده رضایی، یوسف مقدسی کوچکسرا، رحمت الله مرزبند، زینب حمزه گردشی، نقش مداخلات مذهبی در سلامت روان و ارتقاء آن در دوران بارداری بر پایه آموزه های اسلامی. مجله تعالی بالینی، 1401؛ 11(4): 13-22. magiran.com/p2465431
Zahra Barimani Aboksari, Maedeh Rezaei, Yusef Moghaddasi Kuchaksara, Rahmatollah Marzband, Zeinab Hamzehgardeshi, The role of religious interventions in mental health and its promotion during pregnancy based on Islamic teachings, Clinical Excellence, 2022; 11(4): 13-22. magiran.com/p2465431
زهرا بریمانی آبکسری، مائده رضایی، یوسف مقدسی کوچکسرا، رحمت الله مرزبند، زینب حمزه گردشی، "نقش مداخلات مذهبی در سلامت روان و ارتقاء آن در دوران بارداری بر پایه آموزه های اسلامی"، مجله تعالی بالینی 11، شماره 4 (1401): 13-22. magiran.com/p2465431
Zahra Barimani Aboksari, Maedeh Rezaei, Yusef Moghaddasi Kuchaksara, Rahmatollah Marzband, Zeinab Hamzehgardeshi, "The role of religious interventions in mental health and its promotion during pregnancy based on Islamic teachings", Clinical Excellence 11, no.4 (2022): 13-22. magiran.com/p2465431
زهرا بریمانی آبکسری، مائده رضایی، یوسف مقدسی کوچکسرا، رحمت الله مرزبند، زینب حمزه گردشی، (1401). 'نقش مداخلات مذهبی در سلامت روان و ارتقاء آن در دوران بارداری بر پایه آموزه های اسلامی'، مجله تعالی بالینی، 11(4)، صص.13-22. magiran.com/p2465431
Zahra Barimani Aboksari, Maedeh Rezaei, Yusef Moghaddasi Kuchaksara, Rahmatollah Marzband, Zeinab Hamzehgardeshi, (2022). 'The role of religious interventions in mental health and its promotion during pregnancy based on Islamic teachings', Clinical Excellence, 11(4), pp.13-22. magiran.com/p2465431
زهرا بریمانی آبکسری؛ مائده رضایی؛ یوسف مقدسی کوچکسرا؛ رحمت الله مرزبند؛ زینب حمزه گردشی. "نقش مداخلات مذهبی در سلامت روان و ارتقاء آن در دوران بارداری بر پایه آموزه های اسلامی". مجله تعالی بالینی، 11 ،4 ، 1401، 13-22. magiran.com/p2465431
Zahra Barimani Aboksari; Maedeh Rezaei; Yusef Moghaddasi Kuchaksara; Rahmatollah Marzband; Zeinab Hamzehgardeshi. "The role of religious interventions in mental health and its promotion during pregnancy based on Islamic teachings", Clinical Excellence, 11, 4, 2022, 13-22. magiran.com/p2465431
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال