به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمانه شاطرزاده یزدی، مجید توسلی رکن آبادی، سید حسین اطهری، (1401). مقایسه نقشه های ذهن درمانی نقش جنسیتی و سلامت روان زنان در شغل های مختلف، مجله علوم پزشکی رازی، 29(216)، 71-82. magiran.com/p2466958
Samaneh Shaterzadeh Yazdi, Majid Tavasoliroknabadi, Seyyed Hossein Athari, (2022). Comparison of mind therapy maps of gender role and women's mental health in different occupations, Razi Journal of Medical Sciences, 29(216), 71-82. magiran.com/p2466958
سمانه شاطرزاده یزدی، مجید توسلی رکن آبادی، سید حسین اطهری، مقایسه نقشه های ذهن درمانی نقش جنسیتی و سلامت روان زنان در شغل های مختلف. مجله علوم پزشکی رازی، 1401؛ 29(216): 71-82. magiran.com/p2466958
Samaneh Shaterzadeh Yazdi, Majid Tavasoliroknabadi, Seyyed Hossein Athari, Comparison of mind therapy maps of gender role and women's mental health in different occupations, Razi Journal of Medical Sciences, 2022; 29(216): 71-82. magiran.com/p2466958
سمانه شاطرزاده یزدی، مجید توسلی رکن آبادی، سید حسین اطهری، "مقایسه نقشه های ذهن درمانی نقش جنسیتی و سلامت روان زنان در شغل های مختلف"، مجله علوم پزشکی رازی 29، شماره 216 (1401): 71-82. magiran.com/p2466958
Samaneh Shaterzadeh Yazdi, Majid Tavasoliroknabadi, Seyyed Hossein Athari, "Comparison of mind therapy maps of gender role and women's mental health in different occupations", Razi Journal of Medical Sciences 29, no.216 (2022): 71-82. magiran.com/p2466958
سمانه شاطرزاده یزدی، مجید توسلی رکن آبادی، سید حسین اطهری، (1401). 'مقایسه نقشه های ذهن درمانی نقش جنسیتی و سلامت روان زنان در شغل های مختلف'، مجله علوم پزشکی رازی، 29(216)، صص.71-82. magiran.com/p2466958
Samaneh Shaterzadeh Yazdi, Majid Tavasoliroknabadi, Seyyed Hossein Athari, (2022). 'Comparison of mind therapy maps of gender role and women's mental health in different occupations', Razi Journal of Medical Sciences, 29(216), pp.71-82. magiran.com/p2466958
سمانه شاطرزاده یزدی؛ مجید توسلی رکن آبادی؛ سید حسین اطهری. "مقایسه نقشه های ذهن درمانی نقش جنسیتی و سلامت روان زنان در شغل های مختلف". مجله علوم پزشکی رازی، 29 ،216 ، 1401، 71-82. magiran.com/p2466958
Samaneh Shaterzadeh Yazdi; Majid Tavasoliroknabadi; Seyyed Hossein Athari. "Comparison of mind therapy maps of gender role and women's mental health in different occupations", Razi Journal of Medical Sciences, 29, 216, 2022, 71-82. magiran.com/p2466958
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال