به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه طالبیان، امیرحسین گودرزی، حمید صالحی نیا، طاهره یعقوبی، (1401). ارتباط عاطفه منفی با سلامت روان پرستاران بخش های ویژه در مراکز اموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، مجله علوم پزشکی رازی، 29(216)، 83-91. magiran.com/p2466959
Fatemeh Talebian, Amirhossein Goudarzi, Hamid Salehiniya, Tahereh Yaghoubi, (2022). Relationship between Negative Affect and Mental Health of Nurses in Special Wards of Educational Hospitals Affiliated with Mazandaran University of Medical Sciences, Razi Journal of Medical Sciences, 29(216), 83-91. magiran.com/p2466959
فاطمه طالبیان، امیرحسین گودرزی، حمید صالحی نیا، طاهره یعقوبی، ارتباط عاطفه منفی با سلامت روان پرستاران بخش های ویژه در مراکز اموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران. مجله علوم پزشکی رازی، 1401؛ 29(216): 83-91. magiran.com/p2466959
Fatemeh Talebian, Amirhossein Goudarzi, Hamid Salehiniya, Tahereh Yaghoubi, Relationship between Negative Affect and Mental Health of Nurses in Special Wards of Educational Hospitals Affiliated with Mazandaran University of Medical Sciences, Razi Journal of Medical Sciences, 2022; 29(216): 83-91. magiran.com/p2466959
فاطمه طالبیان، امیرحسین گودرزی، حمید صالحی نیا، طاهره یعقوبی، "ارتباط عاطفه منفی با سلامت روان پرستاران بخش های ویژه در مراکز اموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران"، مجله علوم پزشکی رازی 29، شماره 216 (1401): 83-91. magiran.com/p2466959
Fatemeh Talebian, Amirhossein Goudarzi, Hamid Salehiniya, Tahereh Yaghoubi, "Relationship between Negative Affect and Mental Health of Nurses in Special Wards of Educational Hospitals Affiliated with Mazandaran University of Medical Sciences", Razi Journal of Medical Sciences 29, no.216 (2022): 83-91. magiran.com/p2466959
فاطمه طالبیان، امیرحسین گودرزی، حمید صالحی نیا، طاهره یعقوبی، (1401). 'ارتباط عاطفه منفی با سلامت روان پرستاران بخش های ویژه در مراکز اموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران'، مجله علوم پزشکی رازی، 29(216)، صص.83-91. magiran.com/p2466959
Fatemeh Talebian, Amirhossein Goudarzi, Hamid Salehiniya, Tahereh Yaghoubi, (2022). 'Relationship between Negative Affect and Mental Health of Nurses in Special Wards of Educational Hospitals Affiliated with Mazandaran University of Medical Sciences', Razi Journal of Medical Sciences, 29(216), pp.83-91. magiran.com/p2466959
فاطمه طالبیان؛ امیرحسین گودرزی؛ حمید صالحی نیا؛ طاهره یعقوبی. "ارتباط عاطفه منفی با سلامت روان پرستاران بخش های ویژه در مراکز اموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران". مجله علوم پزشکی رازی، 29 ،216 ، 1401، 83-91. magiran.com/p2466959
Fatemeh Talebian; Amirhossein Goudarzi; Hamid Salehiniya; Tahereh Yaghoubi. "Relationship between Negative Affect and Mental Health of Nurses in Special Wards of Educational Hospitals Affiliated with Mazandaran University of Medical Sciences", Razi Journal of Medical Sciences, 29, 216, 2022, 83-91. magiran.com/p2466959
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال