به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فهیمه واعظی، رضا اسماعیلی، اصغر محمدی، (1401). واکاوی تجارب زیسته ی زنان سرپرست خانوار در مواجهه با رفتارهای پرخطر مطالعه ی زنان سرپرست خانوار شهر کرمان، فصلنامه مطالعات راهبردی زنان، 24(94)، 75-103. magiran.com/p2469828
Fahimeh Vaezi , Reza Esmaili, Asghar Mohammadi, (2022). An analysis of the lived experiences of women heads of households in the face of high-risk behaviors Study of women heads of households in Kerman, Womens Strategic Studies, 24(94), 75-103. magiran.com/p2469828
فهیمه واعظی، رضا اسماعیلی، اصغر محمدی، واکاوی تجارب زیسته ی زنان سرپرست خانوار در مواجهه با رفتارهای پرخطر مطالعه ی زنان سرپرست خانوار شهر کرمان. فصلنامه مطالعات راهبردی زنان، 1401؛ 24(94): 75-103. magiran.com/p2469828
Fahimeh Vaezi , Reza Esmaili, Asghar Mohammadi, An analysis of the lived experiences of women heads of households in the face of high-risk behaviors Study of women heads of households in Kerman, Womens Strategic Studies, 2022; 24(94): 75-103. magiran.com/p2469828
فهیمه واعظی، رضا اسماعیلی، اصغر محمدی، "واکاوی تجارب زیسته ی زنان سرپرست خانوار در مواجهه با رفتارهای پرخطر مطالعه ی زنان سرپرست خانوار شهر کرمان"، فصلنامه مطالعات راهبردی زنان 24، شماره 94 (1401): 75-103. magiran.com/p2469828
Fahimeh Vaezi , Reza Esmaili, Asghar Mohammadi, "An analysis of the lived experiences of women heads of households in the face of high-risk behaviors Study of women heads of households in Kerman", Womens Strategic Studies 24, no.94 (2022): 75-103. magiran.com/p2469828
فهیمه واعظی، رضا اسماعیلی، اصغر محمدی، (1401). 'واکاوی تجارب زیسته ی زنان سرپرست خانوار در مواجهه با رفتارهای پرخطر مطالعه ی زنان سرپرست خانوار شهر کرمان'، فصلنامه مطالعات راهبردی زنان، 24(94)، صص.75-103. magiran.com/p2469828
Fahimeh Vaezi , Reza Esmaili, Asghar Mohammadi, (2022). 'An analysis of the lived experiences of women heads of households in the face of high-risk behaviors Study of women heads of households in Kerman', Womens Strategic Studies, 24(94), pp.75-103. magiran.com/p2469828
فهیمه واعظی؛ رضا اسماعیلی؛ اصغر محمدی. "واکاوی تجارب زیسته ی زنان سرپرست خانوار در مواجهه با رفتارهای پرخطر مطالعه ی زنان سرپرست خانوار شهر کرمان". فصلنامه مطالعات راهبردی زنان، 24 ،94 ، 1401، 75-103. magiran.com/p2469828
Fahimeh Vaezi ; Reza Esmaili; Asghar Mohammadi. "An analysis of the lived experiences of women heads of households in the face of high-risk behaviors Study of women heads of households in Kerman", Womens Strategic Studies, 24, 94, 2022, 75-103. magiran.com/p2469828
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال