به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
وحیده مرادزاده، زینب حزباوی، اباذر اسمعلی عوری، رئوف مصطفی زاده، شیرین زارعی، نازیلا علائی، (1401). ارزیابی ناهمگونی فضایی شاخص آشفتگی هیدرورسوب شناسی در زیرحوضه های سامیان، نشریه هیدروژیومورفولوژی، 9(31)، 117-136. magiran.com/p2477674
Vahideh Moradzadeh, Zeinab Hazbavi , Abazar Esmali Ouri, Raoof Mostafazadeh, Shirin Zarei, Nazila Alaei, (2022). Assessment of Spatial Heterogeneity of Hydro-sedimentological Disturbance Index in the Samian sub-watersheds, Hydrogeomorphology, 9(31), 117-136. magiran.com/p2477674
وحیده مرادزاده، زینب حزباوی، اباذر اسمعلی عوری، رئوف مصطفی زاده، شیرین زارعی، نازیلا علائی، ارزیابی ناهمگونی فضایی شاخص آشفتگی هیدرورسوب شناسی در زیرحوضه های سامیان. نشریه هیدروژیومورفولوژی، 1401؛ 9(31): 117-136. magiran.com/p2477674
Vahideh Moradzadeh, Zeinab Hazbavi , Abazar Esmali Ouri, Raoof Mostafazadeh, Shirin Zarei, Nazila Alaei, Assessment of Spatial Heterogeneity of Hydro-sedimentological Disturbance Index in the Samian sub-watersheds, Hydrogeomorphology, 2022; 9(31): 117-136. magiran.com/p2477674
وحیده مرادزاده، زینب حزباوی، اباذر اسمعلی عوری، رئوف مصطفی زاده، شیرین زارعی، نازیلا علائی، "ارزیابی ناهمگونی فضایی شاخص آشفتگی هیدرورسوب شناسی در زیرحوضه های سامیان"، نشریه هیدروژیومورفولوژی 9، شماره 31 (1401): 117-136. magiran.com/p2477674
Vahideh Moradzadeh, Zeinab Hazbavi , Abazar Esmali Ouri, Raoof Mostafazadeh, Shirin Zarei, Nazila Alaei, "Assessment of Spatial Heterogeneity of Hydro-sedimentological Disturbance Index in the Samian sub-watersheds", Hydrogeomorphology 9, no.31 (2022): 117-136. magiran.com/p2477674
وحیده مرادزاده، زینب حزباوی، اباذر اسمعلی عوری، رئوف مصطفی زاده، شیرین زارعی، نازیلا علائی، (1401). 'ارزیابی ناهمگونی فضایی شاخص آشفتگی هیدرورسوب شناسی در زیرحوضه های سامیان'، نشریه هیدروژیومورفولوژی، 9(31)، صص.117-136. magiran.com/p2477674
Vahideh Moradzadeh, Zeinab Hazbavi , Abazar Esmali Ouri, Raoof Mostafazadeh, Shirin Zarei, Nazila Alaei, (2022). 'Assessment of Spatial Heterogeneity of Hydro-sedimentological Disturbance Index in the Samian sub-watersheds', Hydrogeomorphology, 9(31), pp.117-136. magiran.com/p2477674
وحیده مرادزاده؛ زینب حزباوی؛ اباذر اسمعلی عوری؛ رئوف مصطفی زاده؛ شیرین زارعی؛ نازیلا علائی. "ارزیابی ناهمگونی فضایی شاخص آشفتگی هیدرورسوب شناسی در زیرحوضه های سامیان". نشریه هیدروژیومورفولوژی، 9 ،31 ، 1401، 117-136. magiran.com/p2477674
Vahideh Moradzadeh; Zeinab Hazbavi ; Abazar Esmali Ouri; Raoof Mostafazadeh; Shirin Zarei; Nazila Alaei. "Assessment of Spatial Heterogeneity of Hydro-sedimentological Disturbance Index in the Samian sub-watersheds", Hydrogeomorphology, 9, 31, 2022, 117-136. magiran.com/p2477674
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال