به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهری دیناروند، سجاد عالی محمودی سراب، سید عبدالحسین آرامی، کهزاد حیدری، (1401). روند تغییرات زمانی پوشش گیاهی در کانون گرد و غبار جنوب اهواز (مطالعه موردی: منطقه حنیطیه شهرستان کارون)، فصلنامه زیست شناسی گیاهی ایران، 13(3)، 81-94. magiran.com/p2492565
Mehri Dinarvand , Sajad Alimahmodi Sarab, Seyed Abdolhossein Arami, Kohzad Heidari, (2022). The trend of temporal changes in vegetation in the dust center of South Ahvaz (Case study: Hanitieh area of Karun city), Iranian Journal of Plant Biology, 13(3), 81-94. magiran.com/p2492565
مهری دیناروند، سجاد عالی محمودی سراب، سید عبدالحسین آرامی، کهزاد حیدری، روند تغییرات زمانی پوشش گیاهی در کانون گرد و غبار جنوب اهواز (مطالعه موردی: منطقه حنیطیه شهرستان کارون). فصلنامه زیست شناسی گیاهی ایران، 1401؛ 13(3): 81-94. magiran.com/p2492565
Mehri Dinarvand , Sajad Alimahmodi Sarab, Seyed Abdolhossein Arami, Kohzad Heidari, The trend of temporal changes in vegetation in the dust center of South Ahvaz (Case study: Hanitieh area of Karun city), Iranian Journal of Plant Biology, 2022; 13(3): 81-94. magiran.com/p2492565
مهری دیناروند، سجاد عالی محمودی سراب، سید عبدالحسین آرامی، کهزاد حیدری، "روند تغییرات زمانی پوشش گیاهی در کانون گرد و غبار جنوب اهواز (مطالعه موردی: منطقه حنیطیه شهرستان کارون)"، فصلنامه زیست شناسی گیاهی ایران 13، شماره 3 (1401): 81-94. magiran.com/p2492565
Mehri Dinarvand , Sajad Alimahmodi Sarab, Seyed Abdolhossein Arami, Kohzad Heidari, "The trend of temporal changes in vegetation in the dust center of South Ahvaz (Case study: Hanitieh area of Karun city)", Iranian Journal of Plant Biology 13, no.3 (2022): 81-94. magiran.com/p2492565
مهری دیناروند، سجاد عالی محمودی سراب، سید عبدالحسین آرامی، کهزاد حیدری، (1401). 'روند تغییرات زمانی پوشش گیاهی در کانون گرد و غبار جنوب اهواز (مطالعه موردی: منطقه حنیطیه شهرستان کارون)'، فصلنامه زیست شناسی گیاهی ایران، 13(3)، صص.81-94. magiran.com/p2492565
Mehri Dinarvand , Sajad Alimahmodi Sarab, Seyed Abdolhossein Arami, Kohzad Heidari, (2022). 'The trend of temporal changes in vegetation in the dust center of South Ahvaz (Case study: Hanitieh area of Karun city)', Iranian Journal of Plant Biology, 13(3), pp.81-94. magiran.com/p2492565
مهری دیناروند؛ سجاد عالی محمودی سراب؛ سید عبدالحسین آرامی؛ کهزاد حیدری. "روند تغییرات زمانی پوشش گیاهی در کانون گرد و غبار جنوب اهواز (مطالعه موردی: منطقه حنیطیه شهرستان کارون)". فصلنامه زیست شناسی گیاهی ایران، 13 ،3 ، 1401، 81-94. magiran.com/p2492565
Mehri Dinarvand ; Sajad Alimahmodi Sarab; Seyed Abdolhossein Arami; Kohzad Heidari. "The trend of temporal changes in vegetation in the dust center of South Ahvaz (Case study: Hanitieh area of Karun city)", Iranian Journal of Plant Biology, 13, 3, 2022, 81-94. magiran.com/p2492565
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال