به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جواد سرحدی، صابر حیدری، مهری شریف، (1401). تاثیر سوپرجاذب و مدیریت تلفیقی کودهای شیمیائی و آلی بر کاهش سمیت بور در نهال نارنج (Citrus aurantium)، نشریه تحقیقات کاربردی خاک، 10(2)، 54-65. magiran.com/p2496341
Javad Sarhadi, Saber Heidari , Mehri Sharif, (2022). The effect of superabsorbent and integrated management of chemical and organic fertilizers on reducing boron toxicity in sure orange rootstock (Citrus aurantium), Applied Soil Reseach, 10(2), 54-65. magiran.com/p2496341
جواد سرحدی، صابر حیدری، مهری شریف، تاثیر سوپرجاذب و مدیریت تلفیقی کودهای شیمیائی و آلی بر کاهش سمیت بور در نهال نارنج (Citrus aurantium). نشریه تحقیقات کاربردی خاک، 1401؛ 10(2): 54-65. magiran.com/p2496341
Javad Sarhadi, Saber Heidari , Mehri Sharif, The effect of superabsorbent and integrated management of chemical and organic fertilizers on reducing boron toxicity in sure orange rootstock (Citrus aurantium), Applied Soil Reseach, 2022; 10(2): 54-65. magiran.com/p2496341
جواد سرحدی، صابر حیدری، مهری شریف، "تاثیر سوپرجاذب و مدیریت تلفیقی کودهای شیمیائی و آلی بر کاهش سمیت بور در نهال نارنج (Citrus aurantium)"، نشریه تحقیقات کاربردی خاک 10، شماره 2 (1401): 54-65. magiran.com/p2496341
Javad Sarhadi, Saber Heidari , Mehri Sharif, "The effect of superabsorbent and integrated management of chemical and organic fertilizers on reducing boron toxicity in sure orange rootstock (Citrus aurantium)", Applied Soil Reseach 10, no.2 (2022): 54-65. magiran.com/p2496341
جواد سرحدی، صابر حیدری، مهری شریف، (1401). 'تاثیر سوپرجاذب و مدیریت تلفیقی کودهای شیمیائی و آلی بر کاهش سمیت بور در نهال نارنج (Citrus aurantium)'، نشریه تحقیقات کاربردی خاک، 10(2)، صص.54-65. magiran.com/p2496341
Javad Sarhadi, Saber Heidari , Mehri Sharif, (2022). 'The effect of superabsorbent and integrated management of chemical and organic fertilizers on reducing boron toxicity in sure orange rootstock (Citrus aurantium)', Applied Soil Reseach, 10(2), pp.54-65. magiran.com/p2496341
جواد سرحدی؛ صابر حیدری؛ مهری شریف. "تاثیر سوپرجاذب و مدیریت تلفیقی کودهای شیمیائی و آلی بر کاهش سمیت بور در نهال نارنج (Citrus aurantium)". نشریه تحقیقات کاربردی خاک، 10 ،2 ، 1401، 54-65. magiran.com/p2496341
Javad Sarhadi; Saber Heidari ; Mehri Sharif. "The effect of superabsorbent and integrated management of chemical and organic fertilizers on reducing boron toxicity in sure orange rootstock (Citrus aurantium)", Applied Soil Reseach, 10, 2, 2022, 54-65. magiran.com/p2496341
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال