به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فردین رحمانی ننه کران، اباذر اسمعلی عوری، مهین کله هوئی، محمد احمدی، رئوف مصطفی زاده، زینب حزباوی، (1401). تغییرپذیری مولفه های رواناب و رسوب از ترکیب ها و درصدهای مختلف پوشش گیاهی، فصلنامه پژوهش های فرسایش محیطی، 12(4)، 158-173. magiran.com/p2516260
Fardin Rahmani Naneh Karan, Abazar Esmaeli Ouri, Mahin Kalehhouei, Mohammad Ahmadi, Raoof Mostafazadeh, Zeinab Hazbavi, (2022). The Changeability of Runoff and Sediment Components from Different Compositions and Percentages of Vegetation, Environmental Erosion Researches, 12(4), 158-173. magiran.com/p2516260
فردین رحمانی ننه کران، اباذر اسمعلی عوری، مهین کله هوئی، محمد احمدی، رئوف مصطفی زاده، زینب حزباوی، تغییرپذیری مولفه های رواناب و رسوب از ترکیب ها و درصدهای مختلف پوشش گیاهی. فصلنامه پژوهش های فرسایش محیطی، 1401؛ 12(4): 158-173. magiran.com/p2516260
Fardin Rahmani Naneh Karan, Abazar Esmaeli Ouri, Mahin Kalehhouei, Mohammad Ahmadi, Raoof Mostafazadeh, Zeinab Hazbavi, The Changeability of Runoff and Sediment Components from Different Compositions and Percentages of Vegetation, Environmental Erosion Researches, 2022; 12(4): 158-173. magiran.com/p2516260
فردین رحمانی ننه کران، اباذر اسمعلی عوری، مهین کله هوئی، محمد احمدی، رئوف مصطفی زاده، زینب حزباوی، "تغییرپذیری مولفه های رواناب و رسوب از ترکیب ها و درصدهای مختلف پوشش گیاهی"، فصلنامه پژوهش های فرسایش محیطی 12، شماره 4 (1401): 158-173. magiran.com/p2516260
Fardin Rahmani Naneh Karan, Abazar Esmaeli Ouri, Mahin Kalehhouei, Mohammad Ahmadi, Raoof Mostafazadeh, Zeinab Hazbavi, "The Changeability of Runoff and Sediment Components from Different Compositions and Percentages of Vegetation", Environmental Erosion Researches 12, no.4 (2022): 158-173. magiran.com/p2516260
فردین رحمانی ننه کران، اباذر اسمعلی عوری، مهین کله هوئی، محمد احمدی، رئوف مصطفی زاده، زینب حزباوی، (1401). 'تغییرپذیری مولفه های رواناب و رسوب از ترکیب ها و درصدهای مختلف پوشش گیاهی'، فصلنامه پژوهش های فرسایش محیطی، 12(4)، صص.158-173. magiran.com/p2516260
Fardin Rahmani Naneh Karan, Abazar Esmaeli Ouri, Mahin Kalehhouei, Mohammad Ahmadi, Raoof Mostafazadeh, Zeinab Hazbavi, (2022). 'The Changeability of Runoff and Sediment Components from Different Compositions and Percentages of Vegetation', Environmental Erosion Researches, 12(4), pp.158-173. magiran.com/p2516260
فردین رحمانی ننه کران؛ اباذر اسمعلی عوری؛ مهین کله هوئی؛ محمد احمدی؛ رئوف مصطفی زاده؛ زینب حزباوی. "تغییرپذیری مولفه های رواناب و رسوب از ترکیب ها و درصدهای مختلف پوشش گیاهی". فصلنامه پژوهش های فرسایش محیطی، 12 ،4 ، 1401، 158-173. magiran.com/p2516260
Fardin Rahmani Naneh Karan; Abazar Esmaeli Ouri; Mahin Kalehhouei; Mohammad Ahmadi; Raoof Mostafazadeh; Zeinab Hazbavi. "The Changeability of Runoff and Sediment Components from Different Compositions and Percentages of Vegetation", Environmental Erosion Researches, 12, 4, 2022, 158-173. magiran.com/p2516260
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال