به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید رضا قائمی، حمیدرضا هوشمند، علیرضا اسماعیلی روحی، (1401). بررسی ویژگی های بالینی کودکان مبتلا به درماتیت آتوپیک مراجعه کننده به کلینیک های آلرژی ارومیه، مجله مطالعات علوم پزشکی، 33(7)، 495-510. magiran.com/p2534282
Seyed Reza Ghaemi, Hamidreza Houshmand, Alireza Esmaili Rouhi, (2023). EVALUATION OF THE CLINICAL FEATURES OF CHILDREN WITH ATOPIC DERMATITIS REFERRED TO THE ALLERGIC CLINICS IN URMIA, IRAN, Journal of Medical Science Studies, 33(7), 495-510. magiran.com/p2534282
سید رضا قائمی، حمیدرضا هوشمند، علیرضا اسماعیلی روحی، بررسی ویژگی های بالینی کودکان مبتلا به درماتیت آتوپیک مراجعه کننده به کلینیک های آلرژی ارومیه. مجله مطالعات علوم پزشکی، 1401؛ 33(7): 495-510. magiran.com/p2534282
Seyed Reza Ghaemi, Hamidreza Houshmand, Alireza Esmaili Rouhi, EVALUATION OF THE CLINICAL FEATURES OF CHILDREN WITH ATOPIC DERMATITIS REFERRED TO THE ALLERGIC CLINICS IN URMIA, IRAN, Journal of Medical Science Studies, 2023; 33(7): 495-510. magiran.com/p2534282
سید رضا قائمی، حمیدرضا هوشمند، علیرضا اسماعیلی روحی، "بررسی ویژگی های بالینی کودکان مبتلا به درماتیت آتوپیک مراجعه کننده به کلینیک های آلرژی ارومیه"، مجله مطالعات علوم پزشکی 33، شماره 7 (1401): 495-510. magiran.com/p2534282
Seyed Reza Ghaemi, Hamidreza Houshmand, Alireza Esmaili Rouhi, "EVALUATION OF THE CLINICAL FEATURES OF CHILDREN WITH ATOPIC DERMATITIS REFERRED TO THE ALLERGIC CLINICS IN URMIA, IRAN", Journal of Medical Science Studies 33, no.7 (2023): 495-510. magiran.com/p2534282
سید رضا قائمی، حمیدرضا هوشمند، علیرضا اسماعیلی روحی، (1401). 'بررسی ویژگی های بالینی کودکان مبتلا به درماتیت آتوپیک مراجعه کننده به کلینیک های آلرژی ارومیه'، مجله مطالعات علوم پزشکی، 33(7)، صص.495-510. magiran.com/p2534282
Seyed Reza Ghaemi, Hamidreza Houshmand, Alireza Esmaili Rouhi, (2023). 'EVALUATION OF THE CLINICAL FEATURES OF CHILDREN WITH ATOPIC DERMATITIS REFERRED TO THE ALLERGIC CLINICS IN URMIA, IRAN', Journal of Medical Science Studies, 33(7), pp.495-510. magiran.com/p2534282
سید رضا قائمی؛ حمیدرضا هوشمند؛ علیرضا اسماعیلی روحی. "بررسی ویژگی های بالینی کودکان مبتلا به درماتیت آتوپیک مراجعه کننده به کلینیک های آلرژی ارومیه". مجله مطالعات علوم پزشکی، 33 ،7 ، 1401، 495-510. magiran.com/p2534282
Seyed Reza Ghaemi; Hamidreza Houshmand; Alireza Esmaili Rouhi. "EVALUATION OF THE CLINICAL FEATURES OF CHILDREN WITH ATOPIC DERMATITIS REFERRED TO THE ALLERGIC CLINICS IN URMIA, IRAN", Journal of Medical Science Studies, 33, 7, 2023, 495-510. magiran.com/p2534282
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال