به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رقیه دژبانی، زینب حزباوی، رئوف مصطفی زاده، اباذر اسمعلی عوری، نازیلا علائی، (1401). تحلیل ارتباط بین تغییرات مکانی و زمانی کاربری اراضی و سنجه های سیمای سرزمین در حوزه آبخیز کوزه تپراقی، فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی، 12(45)، 82-99. magiran.com/p2534893
Roghayeh Dezhbani, Zeinab Hazbavi, Raoof Mostafazadeh, Abazar Esmali Ouri, Nazila Alaei, (2023). Analysis of the Relationship between Spatial and Temporal Changes in Land Use and Landscape Metrics in the KoozehTopraghi Watershed, Journal of Geography and Environmental Studies, 12(45), 82-99. magiran.com/p2534893
رقیه دژبانی، زینب حزباوی، رئوف مصطفی زاده، اباذر اسمعلی عوری، نازیلا علائی، تحلیل ارتباط بین تغییرات مکانی و زمانی کاربری اراضی و سنجه های سیمای سرزمین در حوزه آبخیز کوزه تپراقی. فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی، 1401؛ 12(45): 82-99. magiran.com/p2534893
Roghayeh Dezhbani, Zeinab Hazbavi, Raoof Mostafazadeh, Abazar Esmali Ouri, Nazila Alaei, Analysis of the Relationship between Spatial and Temporal Changes in Land Use and Landscape Metrics in the KoozehTopraghi Watershed, Journal of Geography and Environmental Studies, 2023; 12(45): 82-99. magiran.com/p2534893
رقیه دژبانی، زینب حزباوی، رئوف مصطفی زاده، اباذر اسمعلی عوری، نازیلا علائی، "تحلیل ارتباط بین تغییرات مکانی و زمانی کاربری اراضی و سنجه های سیمای سرزمین در حوزه آبخیز کوزه تپراقی"، فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی 12، شماره 45 (1401): 82-99. magiran.com/p2534893
Roghayeh Dezhbani, Zeinab Hazbavi, Raoof Mostafazadeh, Abazar Esmali Ouri, Nazila Alaei, "Analysis of the Relationship between Spatial and Temporal Changes in Land Use and Landscape Metrics in the KoozehTopraghi Watershed", Journal of Geography and Environmental Studies 12, no.45 (2023): 82-99. magiran.com/p2534893
رقیه دژبانی، زینب حزباوی، رئوف مصطفی زاده، اباذر اسمعلی عوری، نازیلا علائی، (1401). 'تحلیل ارتباط بین تغییرات مکانی و زمانی کاربری اراضی و سنجه های سیمای سرزمین در حوزه آبخیز کوزه تپراقی'، فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی، 12(45)، صص.82-99. magiran.com/p2534893
Roghayeh Dezhbani, Zeinab Hazbavi, Raoof Mostafazadeh, Abazar Esmali Ouri, Nazila Alaei, (2023). 'Analysis of the Relationship between Spatial and Temporal Changes in Land Use and Landscape Metrics in the KoozehTopraghi Watershed', Journal of Geography and Environmental Studies, 12(45), pp.82-99. magiran.com/p2534893
رقیه دژبانی؛ زینب حزباوی؛ رئوف مصطفی زاده؛ اباذر اسمعلی عوری؛ نازیلا علائی. "تحلیل ارتباط بین تغییرات مکانی و زمانی کاربری اراضی و سنجه های سیمای سرزمین در حوزه آبخیز کوزه تپراقی". فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی، 12 ،45 ، 1401، 82-99. magiran.com/p2534893
Roghayeh Dezhbani; Zeinab Hazbavi; Raoof Mostafazadeh; Abazar Esmali Ouri; Nazila Alaei. "Analysis of the Relationship between Spatial and Temporal Changes in Land Use and Landscape Metrics in the KoozehTopraghi Watershed", Journal of Geography and Environmental Studies, 12, 45, 2023, 82-99. magiran.com/p2534893
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال