به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زیبا شهابی، ناصر عباسپور، (1401). تاثیر محلول پاشی سدیم نیتروپروساید بر پارامترهای رشد، میزان کلروفیل کل، محتوای آهن و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در گیاه خیار (Cucumis sativus L.) تحت تنش کمبود آهن، فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 11(6)، 141-152. magiran.com/p2535049
Ziba Shahabi, Nasser Abbaspour, (2023). Effect of foliar spray of sodium nitroprusside (nitric oxide donor) on growth parameters, total chlorophyll content, iron content and antioxidant enzymes activity in cucumber (Cucumis sativus L.) under iron deficiency stress, Journal of Plant Process and Function, 11(6), 141-152. magiran.com/p2535049
زیبا شهابی، ناصر عباسپور، تاثیر محلول پاشی سدیم نیتروپروساید بر پارامترهای رشد، میزان کلروفیل کل، محتوای آهن و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در گیاه خیار (Cucumis sativus L.) تحت تنش کمبود آهن. فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 1401؛ 11(6): 141-152. magiran.com/p2535049
Ziba Shahabi, Nasser Abbaspour, Effect of foliar spray of sodium nitroprusside (nitric oxide donor) on growth parameters, total chlorophyll content, iron content and antioxidant enzymes activity in cucumber (Cucumis sativus L.) under iron deficiency stress, Journal of Plant Process and Function, 2023; 11(6): 141-152. magiran.com/p2535049
زیبا شهابی، ناصر عباسپور، "تاثیر محلول پاشی سدیم نیتروپروساید بر پارامترهای رشد، میزان کلروفیل کل، محتوای آهن و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در گیاه خیار (Cucumis sativus L.) تحت تنش کمبود آهن"، فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی 11، شماره 6 (1401): 141-152. magiran.com/p2535049
Ziba Shahabi, Nasser Abbaspour, "Effect of foliar spray of sodium nitroprusside (nitric oxide donor) on growth parameters, total chlorophyll content, iron content and antioxidant enzymes activity in cucumber (Cucumis sativus L.) under iron deficiency stress", Journal of Plant Process and Function 11, no.6 (2023): 141-152. magiran.com/p2535049
زیبا شهابی، ناصر عباسپور، (1401). 'تاثیر محلول پاشی سدیم نیتروپروساید بر پارامترهای رشد، میزان کلروفیل کل، محتوای آهن و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در گیاه خیار (Cucumis sativus L.) تحت تنش کمبود آهن'، فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 11(6)، صص.141-152. magiran.com/p2535049
Ziba Shahabi, Nasser Abbaspour, (2023). 'Effect of foliar spray of sodium nitroprusside (nitric oxide donor) on growth parameters, total chlorophyll content, iron content and antioxidant enzymes activity in cucumber (Cucumis sativus L.) under iron deficiency stress', Journal of Plant Process and Function, 11(6), pp.141-152. magiran.com/p2535049
زیبا شهابی؛ ناصر عباسپور. "تاثیر محلول پاشی سدیم نیتروپروساید بر پارامترهای رشد، میزان کلروفیل کل، محتوای آهن و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در گیاه خیار (Cucumis sativus L.) تحت تنش کمبود آهن". فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 11 ،6 ، 1401، 141-152. magiran.com/p2535049
Ziba Shahabi; Nasser Abbaspour. "Effect of foliar spray of sodium nitroprusside (nitric oxide donor) on growth parameters, total chlorophyll content, iron content and antioxidant enzymes activity in cucumber (Cucumis sativus L.) under iron deficiency stress", Journal of Plant Process and Function, 11, 6, 2023, 141-152. magiran.com/p2535049
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال