به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بتول حراج زاده، طهمورث آقاجانی هشجین، عبدلله علیزاده، (1401). تاثیر آموزش ذهن آگاهی بر افزایش توجه و کنترل پرخاشگری در هنرجویان موسیقی 7 تا 12، فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، 17(67)، 77-86. magiran.com/p2535131
Batool Harajzadeh, Tahmores Aghajani Hashjin , Abdolah Alizadeh, (2022). The Effect of Mindfulness Training on Increasing Attention and Controlling Aggression in Music Students Aged 7 to 12, Modern psychological research, 17(67), 77-86. magiran.com/p2535131
بتول حراج زاده، طهمورث آقاجانی هشجین، عبدلله علیزاده، تاثیر آموزش ذهن آگاهی بر افزایش توجه و کنترل پرخاشگری در هنرجویان موسیقی 7 تا 12. فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، 1401؛ 17(67): 77-86. magiran.com/p2535131
Batool Harajzadeh, Tahmores Aghajani Hashjin , Abdolah Alizadeh, The Effect of Mindfulness Training on Increasing Attention and Controlling Aggression in Music Students Aged 7 to 12, Modern psychological research, 2022; 17(67): 77-86. magiran.com/p2535131
بتول حراج زاده، طهمورث آقاجانی هشجین، عبدلله علیزاده، "تاثیر آموزش ذهن آگاهی بر افزایش توجه و کنترل پرخاشگری در هنرجویان موسیقی 7 تا 12"، فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی 17، شماره 67 (1401): 77-86. magiran.com/p2535131
Batool Harajzadeh, Tahmores Aghajani Hashjin , Abdolah Alizadeh, "The Effect of Mindfulness Training on Increasing Attention and Controlling Aggression in Music Students Aged 7 to 12", Modern psychological research 17, no.67 (2022): 77-86. magiran.com/p2535131
بتول حراج زاده، طهمورث آقاجانی هشجین، عبدلله علیزاده، (1401). 'تاثیر آموزش ذهن آگاهی بر افزایش توجه و کنترل پرخاشگری در هنرجویان موسیقی 7 تا 12'، فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، 17(67)، صص.77-86. magiran.com/p2535131
Batool Harajzadeh, Tahmores Aghajani Hashjin , Abdolah Alizadeh, (2022). 'The Effect of Mindfulness Training on Increasing Attention and Controlling Aggression in Music Students Aged 7 to 12', Modern psychological research, 17(67), pp.77-86. magiran.com/p2535131
بتول حراج زاده؛ طهمورث آقاجانی هشجین؛ عبدلله علیزاده. "تاثیر آموزش ذهن آگاهی بر افزایش توجه و کنترل پرخاشگری در هنرجویان موسیقی 7 تا 12". فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، 17 ،67 ، 1401، 77-86. magiran.com/p2535131
Batool Harajzadeh; Tahmores Aghajani Hashjin ; Abdolah Alizadeh. "The Effect of Mindfulness Training on Increasing Attention and Controlling Aggression in Music Students Aged 7 to 12", Modern psychological research, 17, 67, 2022, 77-86. magiran.com/p2535131
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال