به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بیوک تاجری، سعیده قبادپور، افشین رباطی، فرحناز مسچی، سارا پاشنگ، (1401). ارایه مدل ساختاری پیش بینی کیفیت زندگی حرفه ای بر اساس جو سازمانی با میانجیگری راهبردهای مقابله با استرس در کارکنان، فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، 17(67)، 209-217. magiran.com/p2535144
Biuok Tajeri , Saeedeh Qobadpoor, Afshin Robati, Farahnaz Meschi, Sara Pashang, (2022). Modeling of prediction to work quality of life based on organizational climate with mediating to stress coping strategies in Employees, Modern psychological research, 17(67), 209-217. magiran.com/p2535144
بیوک تاجری، سعیده قبادپور، افشین رباطی، فرحناز مسچی، سارا پاشنگ، ارایه مدل ساختاری پیش بینی کیفیت زندگی حرفه ای بر اساس جو سازمانی با میانجیگری راهبردهای مقابله با استرس در کارکنان. فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، 1401؛ 17(67): 209-217. magiran.com/p2535144
Biuok Tajeri , Saeedeh Qobadpoor, Afshin Robati, Farahnaz Meschi, Sara Pashang, Modeling of prediction to work quality of life based on organizational climate with mediating to stress coping strategies in Employees, Modern psychological research, 2022; 17(67): 209-217. magiran.com/p2535144
بیوک تاجری، سعیده قبادپور، افشین رباطی، فرحناز مسچی، سارا پاشنگ، "ارایه مدل ساختاری پیش بینی کیفیت زندگی حرفه ای بر اساس جو سازمانی با میانجیگری راهبردهای مقابله با استرس در کارکنان"، فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی 17، شماره 67 (1401): 209-217. magiran.com/p2535144
Biuok Tajeri , Saeedeh Qobadpoor, Afshin Robati, Farahnaz Meschi, Sara Pashang, "Modeling of prediction to work quality of life based on organizational climate with mediating to stress coping strategies in Employees", Modern psychological research 17, no.67 (2022): 209-217. magiran.com/p2535144
بیوک تاجری، سعیده قبادپور، افشین رباطی، فرحناز مسچی، سارا پاشنگ، (1401). 'ارایه مدل ساختاری پیش بینی کیفیت زندگی حرفه ای بر اساس جو سازمانی با میانجیگری راهبردهای مقابله با استرس در کارکنان'، فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، 17(67)، صص.209-217. magiran.com/p2535144
Biuok Tajeri , Saeedeh Qobadpoor, Afshin Robati, Farahnaz Meschi, Sara Pashang, (2022). 'Modeling of prediction to work quality of life based on organizational climate with mediating to stress coping strategies in Employees', Modern psychological research, 17(67), pp.209-217. magiran.com/p2535144
بیوک تاجری؛ سعیده قبادپور؛ افشین رباطی؛ فرحناز مسچی؛ سارا پاشنگ. "ارایه مدل ساختاری پیش بینی کیفیت زندگی حرفه ای بر اساس جو سازمانی با میانجیگری راهبردهای مقابله با استرس در کارکنان". فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، 17 ،67 ، 1401، 209-217. magiran.com/p2535144
Biuok Tajeri ; Saeedeh Qobadpoor; Afshin Robati; Farahnaz Meschi; Sara Pashang. "Modeling of prediction to work quality of life based on organizational climate with mediating to stress coping strategies in Employees", Modern psychological research, 17, 67, 2022, 209-217. magiran.com/p2535144
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال