به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا کرمی، عبدالحسین موحدی، محمد صافحیان، سعید منصوری، (1401). مطالعه تطبیقی ادراک عقلی از منظر ملاصدرا و مقولات فاهمه کانت و تاثیر آن بر علوم شناختی، فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، 26(92)، 773-786. magiran.com/p2535370
MohammadReza Karami , Abdolhossein Movahedi, Mohammad Safehian, Sayid Mansouri, (2023). A comparative study of rational perception from Mulla Sadra's perspective and Categories of comprehension Kant and its effect on cognitive sciences, Irainian Journal of The Knowledge Studies in The Islamic University, 26(92), 773-786. magiran.com/p2535370
محمدرضا کرمی، عبدالحسین موحدی، محمد صافحیان، سعید منصوری، مطالعه تطبیقی ادراک عقلی از منظر ملاصدرا و مقولات فاهمه کانت و تاثیر آن بر علوم شناختی. فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، 1401؛ 26(92): 773-786. magiran.com/p2535370
MohammadReza Karami , Abdolhossein Movahedi, Mohammad Safehian, Sayid Mansouri, A comparative study of rational perception from Mulla Sadra's perspective and Categories of comprehension Kant and its effect on cognitive sciences, Irainian Journal of The Knowledge Studies in The Islamic University, 2023; 26(92): 773-786. magiran.com/p2535370
محمدرضا کرمی، عبدالحسین موحدی، محمد صافحیان، سعید منصوری، "مطالعه تطبیقی ادراک عقلی از منظر ملاصدرا و مقولات فاهمه کانت و تاثیر آن بر علوم شناختی"، فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی 26، شماره 92 (1401): 773-786. magiran.com/p2535370
MohammadReza Karami , Abdolhossein Movahedi, Mohammad Safehian, Sayid Mansouri, "A comparative study of rational perception from Mulla Sadra's perspective and Categories of comprehension Kant and its effect on cognitive sciences", Irainian Journal of The Knowledge Studies in The Islamic University 26, no.92 (2023): 773-786. magiran.com/p2535370
محمدرضا کرمی، عبدالحسین موحدی، محمد صافحیان، سعید منصوری، (1401). 'مطالعه تطبیقی ادراک عقلی از منظر ملاصدرا و مقولات فاهمه کانت و تاثیر آن بر علوم شناختی'، فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، 26(92)، صص.773-786. magiran.com/p2535370
MohammadReza Karami , Abdolhossein Movahedi, Mohammad Safehian, Sayid Mansouri, (2023). 'A comparative study of rational perception from Mulla Sadra's perspective and Categories of comprehension Kant and its effect on cognitive sciences', Irainian Journal of The Knowledge Studies in The Islamic University, 26(92), pp.773-786. magiran.com/p2535370
محمدرضا کرمی؛ عبدالحسین موحدی؛ محمد صافحیان؛ سعید منصوری. "مطالعه تطبیقی ادراک عقلی از منظر ملاصدرا و مقولات فاهمه کانت و تاثیر آن بر علوم شناختی". فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، 26 ،92 ، 1401، 773-786. magiran.com/p2535370
MohammadReza Karami ; Abdolhossein Movahedi; Mohammad Safehian; Sayid Mansouri. "A comparative study of rational perception from Mulla Sadra's perspective and Categories of comprehension Kant and its effect on cognitive sciences", Irainian Journal of The Knowledge Studies in The Islamic University, 26, 92, 2023, 773-786. magiran.com/p2535370
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال