به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم سعیدیان جزی، زهرا سادات کشاورز، (1401). تکالیف کارکردی زنان شیعه عصر صفوی در ساختار کنش اجتماعی بر اساس متغیرهای الگویی سایبرنتیک، فصلنامه زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان)، 14(4)، 599-626. magiran.com/p2535559
Maryam Saeedyan, Zahra Sadat Keshavarz , (2023). The Functional Tasks of Shiite Women in the Safavid Era in the Structure of Social Action Based on Cybernetic Model Variables, Journal of WOman in Culture Arts, 14(4), 599-626. magiran.com/p2535559
مریم سعیدیان جزی، زهرا سادات کشاورز، تکالیف کارکردی زنان شیعه عصر صفوی در ساختار کنش اجتماعی بر اساس متغیرهای الگویی سایبرنتیک. فصلنامه زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان)، 1401؛ 14(4): 599-626. magiran.com/p2535559
Maryam Saeedyan, Zahra Sadat Keshavarz , The Functional Tasks of Shiite Women in the Safavid Era in the Structure of Social Action Based on Cybernetic Model Variables, Journal of WOman in Culture Arts, 2023; 14(4): 599-626. magiran.com/p2535559
مریم سعیدیان جزی، زهرا سادات کشاورز، "تکالیف کارکردی زنان شیعه عصر صفوی در ساختار کنش اجتماعی بر اساس متغیرهای الگویی سایبرنتیک"، فصلنامه زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان) 14، شماره 4 (1401): 599-626. magiran.com/p2535559
Maryam Saeedyan, Zahra Sadat Keshavarz , "The Functional Tasks of Shiite Women in the Safavid Era in the Structure of Social Action Based on Cybernetic Model Variables", Journal of WOman in Culture Arts 14, no.4 (2023): 599-626. magiran.com/p2535559
مریم سعیدیان جزی، زهرا سادات کشاورز، (1401). 'تکالیف کارکردی زنان شیعه عصر صفوی در ساختار کنش اجتماعی بر اساس متغیرهای الگویی سایبرنتیک'، فصلنامه زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان)، 14(4)، صص.599-626. magiran.com/p2535559
Maryam Saeedyan, Zahra Sadat Keshavarz , (2023). 'The Functional Tasks of Shiite Women in the Safavid Era in the Structure of Social Action Based on Cybernetic Model Variables', Journal of WOman in Culture Arts, 14(4), pp.599-626. magiran.com/p2535559
مریم سعیدیان جزی؛ زهرا سادات کشاورز. "تکالیف کارکردی زنان شیعه عصر صفوی در ساختار کنش اجتماعی بر اساس متغیرهای الگویی سایبرنتیک". فصلنامه زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان)، 14 ،4 ، 1401، 599-626. magiran.com/p2535559
Maryam Saeedyan; Zahra Sadat Keshavarz . "The Functional Tasks of Shiite Women in the Safavid Era in the Structure of Social Action Based on Cybernetic Model Variables", Journal of WOman in Culture Arts, 14, 4, 2023, 599-626. magiran.com/p2535559
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال