به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا محمد آبادی، محمد وحیدی نیا، میثم شفیعی اردستانی، فاطمه ذبیحی زوارم، (1401). زیست چینه نگاری روزن داران کف زی بزرگ از بخش پایینی سازند شهبازان: بازنگری سن توالی کربناته موردمطالعه از برش تنگ لیلم (تاقدیس چناره، حوضه لرستان)، فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، 38(2)، 35-54. magiran.com/p2536840
AliReza Mohamadabadi, Mohamad Vahidinia , Meysam Shafiee Ardestani, Fateme Zabihi Zoeram, (2023). Biostratigraphy of large benthic foraminifera from the lower part of the Shahbazan Formation: revision of the age of the carbonate succession from the Tange Lilam section (Chenareh Anticline, Lorestan Basin), Stratigraphy and Sedimentology Researches, 38(2), 35-54. magiran.com/p2536840
علیرضا محمد آبادی، محمد وحیدی نیا، میثم شفیعی اردستانی، فاطمه ذبیحی زوارم، زیست چینه نگاری روزن داران کف زی بزرگ از بخش پایینی سازند شهبازان: بازنگری سن توالی کربناته موردمطالعه از برش تنگ لیلم (تاقدیس چناره، حوضه لرستان). فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، 1401؛ 38(2): 35-54. magiran.com/p2536840
AliReza Mohamadabadi, Mohamad Vahidinia , Meysam Shafiee Ardestani, Fateme Zabihi Zoeram, Biostratigraphy of large benthic foraminifera from the lower part of the Shahbazan Formation: revision of the age of the carbonate succession from the Tange Lilam section (Chenareh Anticline, Lorestan Basin), Stratigraphy and Sedimentology Researches, 2023; 38(2): 35-54. magiran.com/p2536840
علیرضا محمد آبادی، محمد وحیدی نیا، میثم شفیعی اردستانی، فاطمه ذبیحی زوارم، "زیست چینه نگاری روزن داران کف زی بزرگ از بخش پایینی سازند شهبازان: بازنگری سن توالی کربناته موردمطالعه از برش تنگ لیلم (تاقدیس چناره، حوضه لرستان)"، فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی 38، شماره 2 (1401): 35-54. magiran.com/p2536840
AliReza Mohamadabadi, Mohamad Vahidinia , Meysam Shafiee Ardestani, Fateme Zabihi Zoeram, "Biostratigraphy of large benthic foraminifera from the lower part of the Shahbazan Formation: revision of the age of the carbonate succession from the Tange Lilam section (Chenareh Anticline, Lorestan Basin)", Stratigraphy and Sedimentology Researches 38, no.2 (2023): 35-54. magiran.com/p2536840
علیرضا محمد آبادی، محمد وحیدی نیا، میثم شفیعی اردستانی، فاطمه ذبیحی زوارم، (1401). 'زیست چینه نگاری روزن داران کف زی بزرگ از بخش پایینی سازند شهبازان: بازنگری سن توالی کربناته موردمطالعه از برش تنگ لیلم (تاقدیس چناره، حوضه لرستان)'، فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، 38(2)، صص.35-54. magiran.com/p2536840
AliReza Mohamadabadi, Mohamad Vahidinia , Meysam Shafiee Ardestani, Fateme Zabihi Zoeram, (2023). 'Biostratigraphy of large benthic foraminifera from the lower part of the Shahbazan Formation: revision of the age of the carbonate succession from the Tange Lilam section (Chenareh Anticline, Lorestan Basin)', Stratigraphy and Sedimentology Researches, 38(2), pp.35-54. magiran.com/p2536840
علیرضا محمد آبادی؛ محمد وحیدی نیا؛ میثم شفیعی اردستانی؛ فاطمه ذبیحی زوارم. "زیست چینه نگاری روزن داران کف زی بزرگ از بخش پایینی سازند شهبازان: بازنگری سن توالی کربناته موردمطالعه از برش تنگ لیلم (تاقدیس چناره، حوضه لرستان)". فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، 38 ،2 ، 1401، 35-54. magiran.com/p2536840
AliReza Mohamadabadi; Mohamad Vahidinia ; Meysam Shafiee Ardestani; Fateme Zabihi Zoeram. "Biostratigraphy of large benthic foraminifera from the lower part of the Shahbazan Formation: revision of the age of the carbonate succession from the Tange Lilam section (Chenareh Anticline, Lorestan Basin)", Stratigraphy and Sedimentology Researches, 38, 2, 2023, 35-54. magiran.com/p2536840
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال