به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعید عارف نژاد، یوسف ادیب، اسکندر فتحی آذر، حمدالله حبیبی، (1401). ساخت و بررسی پایایی و روایی پرسشنامه هویت حرفه ای معلمان، نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 15(6)، 536-545. magiran.com/p2538217
Saeed Arefnejad, Yousef Adib, Eskandar Fathi Azar, Hamdollah Habibi, (2023). Constructing and Evaluating the Reliability and Validity of the Professional Identity of Teachers Questionnaire, Iranian Bimonthly of Education Strategies In Medical Sciences, 15(6), 536-545. magiran.com/p2538217
سعید عارف نژاد، یوسف ادیب، اسکندر فتحی آذر، حمدالله حبیبی، ساخت و بررسی پایایی و روایی پرسشنامه هویت حرفه ای معلمان. نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 1401؛ 15(6): 536-545. magiran.com/p2538217
Saeed Arefnejad, Yousef Adib, Eskandar Fathi Azar, Hamdollah Habibi, Constructing and Evaluating the Reliability and Validity of the Professional Identity of Teachers Questionnaire, Iranian Bimonthly of Education Strategies In Medical Sciences, 2023; 15(6): 536-545. magiran.com/p2538217
سعید عارف نژاد، یوسف ادیب، اسکندر فتحی آذر، حمدالله حبیبی، "ساخت و بررسی پایایی و روایی پرسشنامه هویت حرفه ای معلمان"، نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 15، شماره 6 (1401): 536-545. magiran.com/p2538217
Saeed Arefnejad, Yousef Adib, Eskandar Fathi Azar, Hamdollah Habibi, "Constructing and Evaluating the Reliability and Validity of the Professional Identity of Teachers Questionnaire", Iranian Bimonthly of Education Strategies In Medical Sciences 15, no.6 (2023): 536-545. magiran.com/p2538217
سعید عارف نژاد، یوسف ادیب، اسکندر فتحی آذر، حمدالله حبیبی، (1401). 'ساخت و بررسی پایایی و روایی پرسشنامه هویت حرفه ای معلمان'، نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 15(6)، صص.536-545. magiran.com/p2538217
Saeed Arefnejad, Yousef Adib, Eskandar Fathi Azar, Hamdollah Habibi, (2023). 'Constructing and Evaluating the Reliability and Validity of the Professional Identity of Teachers Questionnaire', Iranian Bimonthly of Education Strategies In Medical Sciences, 15(6), pp.536-545. magiran.com/p2538217
سعید عارف نژاد؛ یوسف ادیب؛ اسکندر فتحی آذر؛ حمدالله حبیبی. "ساخت و بررسی پایایی و روایی پرسشنامه هویت حرفه ای معلمان". نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 15 ،6 ، 1401، 536-545. magiran.com/p2538217
Saeed Arefnejad; Yousef Adib; Eskandar Fathi Azar; Hamdollah Habibi. "Constructing and Evaluating the Reliability and Validity of the Professional Identity of Teachers Questionnaire", Iranian Bimonthly of Education Strategies In Medical Sciences, 15, 6, 2023, 536-545. magiran.com/p2538217
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال