ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهین هاشمی پور، رامین ایران پور، مسعود امینی، سیلوا هوسپیان، ساسان حقیقی، (1383). مقایسه میزان فراخوان بر مبنای دو معیار مختلف تشخیصی در طرح غربالگری هیپوتیروییدی مادرزادی در اصفهان، مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 3(3)، 134. magiran.com/p253898
M. Hashemipour, R. Iranpour, M. Amini, S. Hovsepian, S. Haghighi, (2004). Comparision of the Recall Rate Using Two Different Diagnostic Criteria at Isfahan Screening Program for Congenital Hypothyroidism, Journal of Rafsanjan University Of Medical Sciences, 3(3), 134. magiran.com/p253898
مهین هاشمی پور، رامین ایران پور، مسعود امینی، سیلوا هوسپیان، ساسان حقیقی، مقایسه میزان فراخوان بر مبنای دو معیار مختلف تشخیصی در طرح غربالگری هیپوتیروییدی مادرزادی در اصفهان. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 1383؛ 3(3): 134. magiran.com/p253898
M. Hashemipour, R. Iranpour, M. Amini, S. Hovsepian, S. Haghighi, Comparision of the Recall Rate Using Two Different Diagnostic Criteria at Isfahan Screening Program for Congenital Hypothyroidism, Journal of Rafsanjan University Of Medical Sciences, 2004; 3(3): 134. magiran.com/p253898
مهین هاشمی پور، رامین ایران پور، مسعود امینی، سیلوا هوسپیان، ساسان حقیقی، "مقایسه میزان فراخوان بر مبنای دو معیار مختلف تشخیصی در طرح غربالگری هیپوتیروییدی مادرزادی در اصفهان"، مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 3، شماره 3 (1383): 134. magiran.com/p253898
M. Hashemipour, R. Iranpour, M. Amini, S. Hovsepian, S. Haghighi, "Comparision of the Recall Rate Using Two Different Diagnostic Criteria at Isfahan Screening Program for Congenital Hypothyroidism", Journal of Rafsanjan University Of Medical Sciences 3, no.3 (2004): 134. magiran.com/p253898
مهین هاشمی پور، رامین ایران پور، مسعود امینی، سیلوا هوسپیان، ساسان حقیقی، (1383). 'مقایسه میزان فراخوان بر مبنای دو معیار مختلف تشخیصی در طرح غربالگری هیپوتیروییدی مادرزادی در اصفهان'، مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 3(3)، صص.134. magiran.com/p253898
M. Hashemipour, R. Iranpour, M. Amini, S. Hovsepian, S. Haghighi, (2004). 'Comparision of the Recall Rate Using Two Different Diagnostic Criteria at Isfahan Screening Program for Congenital Hypothyroidism', Journal of Rafsanjan University Of Medical Sciences, 3(3), pp.134. magiran.com/p253898
مهین هاشمی پور؛ رامین ایران پور؛ مسعود امینی؛ سیلوا هوسپیان؛ ساسان حقیقی. "مقایسه میزان فراخوان بر مبنای دو معیار مختلف تشخیصی در طرح غربالگری هیپوتیروییدی مادرزادی در اصفهان". مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 3 ،3 ، 1383، 134. magiran.com/p253898
M. Hashemipour; R. Iranpour; M. Amini; S. Hovsepian; S. Haghighi. "Comparision of the Recall Rate Using Two Different Diagnostic Criteria at Isfahan Screening Program for Congenital Hypothyroidism", Journal of Rafsanjan University Of Medical Sciences, 3, 3, 2004, 134. magiran.com/p253898
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال