به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم حق مدد میلانی، نسیم سفیدی، محمدکاظم بهرامی، حبیب فرهادی، غلامرضا گوهری، سید کریم تهامی، (1402). تاثیر باکتری های سودوموناس پوتیدا و سودوموناس فلورسنس بر کاهش اثرات منفی سمیت کلرید مس بر گیاه نعناع سنبله ای، نشریه علوم سبزی ها، 7(1)، 148-166. magiran.com/p2609189
Maryam Haghmadad Milani , Nasim Sefidi, Mohammadkazem Bahrami, Habib Farhadi, Gholamreza Gohari, Seyed Karim Tahami, (2023). The Influence of Pseudomonas putida and Pseudomonas fluorescence Bacteria on Alleviation of Negative Effects of Copper Chloride Toxicity on Mentha spicata L., Journal of Vegetable Science, 7(1), 148-166. magiran.com/p2609189
مریم حق مدد میلانی، نسیم سفیدی، محمدکاظم بهرامی، حبیب فرهادی، غلامرضا گوهری، سید کریم تهامی، تاثیر باکتری های سودوموناس پوتیدا و سودوموناس فلورسنس بر کاهش اثرات منفی سمیت کلرید مس بر گیاه نعناع سنبله ای. نشریه علوم سبزی ها، 1402؛ 7(1): 148-166. magiran.com/p2609189
Maryam Haghmadad Milani , Nasim Sefidi, Mohammadkazem Bahrami, Habib Farhadi, Gholamreza Gohari, Seyed Karim Tahami, The Influence of Pseudomonas putida and Pseudomonas fluorescence Bacteria on Alleviation of Negative Effects of Copper Chloride Toxicity on Mentha spicata L., Journal of Vegetable Science, 2023; 7(1): 148-166. magiran.com/p2609189
مریم حق مدد میلانی، نسیم سفیدی، محمدکاظم بهرامی، حبیب فرهادی، غلامرضا گوهری، سید کریم تهامی، "تاثیر باکتری های سودوموناس پوتیدا و سودوموناس فلورسنس بر کاهش اثرات منفی سمیت کلرید مس بر گیاه نعناع سنبله ای"، نشریه علوم سبزی ها 7، شماره 1 (1402): 148-166. magiran.com/p2609189
Maryam Haghmadad Milani , Nasim Sefidi, Mohammadkazem Bahrami, Habib Farhadi, Gholamreza Gohari, Seyed Karim Tahami, "The Influence of Pseudomonas putida and Pseudomonas fluorescence Bacteria on Alleviation of Negative Effects of Copper Chloride Toxicity on Mentha spicata L.", Journal of Vegetable Science 7, no.1 (2023): 148-166. magiran.com/p2609189
مریم حق مدد میلانی، نسیم سفیدی، محمدکاظم بهرامی، حبیب فرهادی، غلامرضا گوهری، سید کریم تهامی، (1402). 'تاثیر باکتری های سودوموناس پوتیدا و سودوموناس فلورسنس بر کاهش اثرات منفی سمیت کلرید مس بر گیاه نعناع سنبله ای'، نشریه علوم سبزی ها، 7(1)، صص.148-166. magiran.com/p2609189
Maryam Haghmadad Milani , Nasim Sefidi, Mohammadkazem Bahrami, Habib Farhadi, Gholamreza Gohari, Seyed Karim Tahami, (2023). 'The Influence of Pseudomonas putida and Pseudomonas fluorescence Bacteria on Alleviation of Negative Effects of Copper Chloride Toxicity on Mentha spicata L.', Journal of Vegetable Science, 7(1), pp.148-166. magiran.com/p2609189
مریم حق مدد میلانی؛ نسیم سفیدی؛ محمدکاظم بهرامی؛ حبیب فرهادی؛ غلامرضا گوهری؛ سید کریم تهامی. "تاثیر باکتری های سودوموناس پوتیدا و سودوموناس فلورسنس بر کاهش اثرات منفی سمیت کلرید مس بر گیاه نعناع سنبله ای". نشریه علوم سبزی ها، 7 ،1 ، 1402، 148-166. magiran.com/p2609189
Maryam Haghmadad Milani ; Nasim Sefidi; Mohammadkazem Bahrami; Habib Farhadi; Gholamreza Gohari; Seyed Karim Tahami. "The Influence of Pseudomonas putida and Pseudomonas fluorescence Bacteria on Alleviation of Negative Effects of Copper Chloride Toxicity on Mentha spicata L.", Journal of Vegetable Science, 7, 1, 2023, 148-166. magiran.com/p2609189
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال