ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد پژوهی، باقر لاریجانی، مجتبی صداقت، زهره حمیدی، اکبر سلطانی، علیرضا خلیلی فرد، حسین ادیبی، آرش حسین نژاد، مهرو گلچین، (1384). مقادیر طبیعی پارامترهای سونوگرافی کمی استخوان پاشنه پا در جمعیت 76-20 ساله تهران، مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، 7(2)، 119. magiran.com/p288402
M. Pajouhi, B. Larijani, M. Sedaghat, Z. Hamidi, A. Soltani, Ar Khalilifard, H. Adibi, A. Hossein Nejad, M. Golchin, (2005). Normal values of heel quantitative ultrasound parameters in normal population of Tehran (7-20 & Y/O), Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 7(2), 119. magiran.com/p288402
محمد پژوهی، باقر لاریجانی، مجتبی صداقت، زهره حمیدی، اکبر سلطانی، علیرضا خلیلی فرد، حسین ادیبی، آرش حسین نژاد، مهرو گلچین، مقادیر طبیعی پارامترهای سونوگرافی کمی استخوان پاشنه پا در جمعیت 76-20 ساله تهران. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، 1384؛ 7(2): 119. magiran.com/p288402
M. Pajouhi, B. Larijani, M. Sedaghat, Z. Hamidi, A. Soltani, Ar Khalilifard, H. Adibi, A. Hossein Nejad, M. Golchin, Normal values of heel quantitative ultrasound parameters in normal population of Tehran (7-20 & Y/O), Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 2005; 7(2): 119. magiran.com/p288402
محمد پژوهی، باقر لاریجانی، مجتبی صداقت، زهره حمیدی، اکبر سلطانی، علیرضا خلیلی فرد، حسین ادیبی، آرش حسین نژاد، مهرو گلچین، "مقادیر طبیعی پارامترهای سونوگرافی کمی استخوان پاشنه پا در جمعیت 76-20 ساله تهران"، مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران 7، شماره 2 (1384): 119. magiran.com/p288402
M. Pajouhi, B. Larijani, M. Sedaghat, Z. Hamidi, A. Soltani, Ar Khalilifard, H. Adibi, A. Hossein Nejad, M. Golchin, "Normal values of heel quantitative ultrasound parameters in normal population of Tehran (7-20 & Y/O)", Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism 7, no.2 (2005): 119. magiran.com/p288402
محمد پژوهی، باقر لاریجانی، مجتبی صداقت، زهره حمیدی، اکبر سلطانی، علیرضا خلیلی فرد، حسین ادیبی، آرش حسین نژاد، مهرو گلچین، (1384). 'مقادیر طبیعی پارامترهای سونوگرافی کمی استخوان پاشنه پا در جمعیت 76-20 ساله تهران'، مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، 7(2)، صص.119. magiran.com/p288402
M. Pajouhi, B. Larijani, M. Sedaghat, Z. Hamidi, A. Soltani, Ar Khalilifard, H. Adibi, A. Hossein Nejad, M. Golchin, (2005). 'Normal values of heel quantitative ultrasound parameters in normal population of Tehran (7-20 & Y/O)', Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 7(2), pp.119. magiran.com/p288402
محمد پژوهی؛ باقر لاریجانی؛ مجتبی صداقت؛ زهره حمیدی؛ اکبر سلطانی؛ علیرضا خلیلی فرد؛ حسین ادیبی؛ آرش حسین نژاد؛ مهرو گلچین. "مقادیر طبیعی پارامترهای سونوگرافی کمی استخوان پاشنه پا در جمعیت 76-20 ساله تهران". مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، 7 ،2 ، 1384، 119. magiran.com/p288402
M. Pajouhi; B. Larijani; M. Sedaghat; Z. Hamidi; A. Soltani; Ar Khalilifard; H. Adibi; A. Hossein Nejad; M. Golchin. "Normal values of heel quantitative ultrasound parameters in normal population of Tehran (7-20 & Y/O)", Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 7, 2, 2005, 119. magiran.com/p288402
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال