ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رحمان خوش اخلاق، علیمراد شریفی، میثم کوچک زاده، (1384). ارزیابی اقتصادی استفاده از انرژی خورشیدی در مقایسه با نیروگاه دیزلی، فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، 7(24)، 171. magiran.com/p293373
Rahman Khosh Akhlagh, Alimorad Sharifi, Maisam Kouchek Zadeh, Ma, (2005). An Economic Evaluation of Photovoltaic Power Plant, Diesel Power Plant, and Connection to the Power Grid for Electricity Utilization in the Central Rural Regions in Iran, Iranian Journal of Economic Research, 7(24), 171. magiran.com/p293373
رحمان خوش اخلاق، علیمراد شریفی، میثم کوچک زاده، ارزیابی اقتصادی استفاده از انرژی خورشیدی در مقایسه با نیروگاه دیزلی. فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، 1384؛ 7(24): 171. magiran.com/p293373
Rahman Khosh Akhlagh, Alimorad Sharifi, Maisam Kouchek Zadeh, Ma, An Economic Evaluation of Photovoltaic Power Plant, Diesel Power Plant, and Connection to the Power Grid for Electricity Utilization in the Central Rural Regions in Iran, Iranian Journal of Economic Research, 2005; 7(24): 171. magiran.com/p293373
رحمان خوش اخلاق، علیمراد شریفی، میثم کوچک زاده، "ارزیابی اقتصادی استفاده از انرژی خورشیدی در مقایسه با نیروگاه دیزلی"، فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران 7، شماره 24 (1384): 171. magiran.com/p293373
Rahman Khosh Akhlagh, Alimorad Sharifi, Maisam Kouchek Zadeh, Ma, "An Economic Evaluation of Photovoltaic Power Plant, Diesel Power Plant, and Connection to the Power Grid for Electricity Utilization in the Central Rural Regions in Iran", Iranian Journal of Economic Research 7, no.24 (2005): 171. magiran.com/p293373
رحمان خوش اخلاق، علیمراد شریفی، میثم کوچک زاده، (1384). 'ارزیابی اقتصادی استفاده از انرژی خورشیدی در مقایسه با نیروگاه دیزلی'، فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، 7(24)، صص.171. magiran.com/p293373
Rahman Khosh Akhlagh, Alimorad Sharifi, Maisam Kouchek Zadeh, Ma, (2005). 'An Economic Evaluation of Photovoltaic Power Plant, Diesel Power Plant, and Connection to the Power Grid for Electricity Utilization in the Central Rural Regions in Iran', Iranian Journal of Economic Research, 7(24), pp.171. magiran.com/p293373
رحمان خوش اخلاق؛ علیمراد شریفی؛ میثم کوچک زاده. "ارزیابی اقتصادی استفاده از انرژی خورشیدی در مقایسه با نیروگاه دیزلی". فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، 7 ،24 ، 1384، 171. magiran.com/p293373
Rahman Khosh Akhlagh; Alimorad Sharifi; Maisam Kouchek Zadeh; Ma. "An Economic Evaluation of Photovoltaic Power Plant, Diesel Power Plant, and Connection to the Power Grid for Electricity Utilization in the Central Rural Regions in Iran", Iranian Journal of Economic Research, 7, 24, 2005, 171. magiran.com/p293373
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال