ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
دکتر سیدمنصور عالمشاه، دکتر عبدالهادی جهانشاهی، (1384). آئوریسم کاذب قاعده شریان کاروتید مشترک و ضایعه عصب راجعه راست دو عارضه همزمان کارگذاری کاتترورید مرکزی برای دیالیز (گزارش مورد)، مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 4(3)، 186. magiran.com/p303164
Alamsha S. M, Jahanshahi A. H, (2006). A Case Report of Face Aneurysm of Right Common Carotid Artery Take off and Co-Morbid Right Recurrent Laryngeal Nerve Injury, Jundishapur Scientific Medical Journal, 4(3), 186. magiran.com/p303164
دکتر سیدمنصور عالمشاه، دکتر عبدالهادی جهانشاهی، آئوریسم کاذب قاعده شریان کاروتید مشترک و ضایعه عصب راجعه راست دو عارضه همزمان کارگذاری کاتترورید مرکزی برای دیالیز (گزارش مورد). مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 1384؛ 4(3): 186. magiran.com/p303164
Alamsha S. M, Jahanshahi A. H, A Case Report of Face Aneurysm of Right Common Carotid Artery Take off and Co-Morbid Right Recurrent Laryngeal Nerve Injury, Jundishapur Scientific Medical Journal, 2006; 4(3): 186. magiran.com/p303164
دکتر سیدمنصور عالمشاه، دکتر عبدالهادی جهانشاهی، "آئوریسم کاذب قاعده شریان کاروتید مشترک و ضایعه عصب راجعه راست دو عارضه همزمان کارگذاری کاتترورید مرکزی برای دیالیز (گزارش مورد)"، مجله علمی پزشکی جندی شاپور 4، شماره 3 (1384): 186. magiran.com/p303164
Alamsha S. M, Jahanshahi A. H, "A Case Report of Face Aneurysm of Right Common Carotid Artery Take off and Co-Morbid Right Recurrent Laryngeal Nerve Injury", Jundishapur Scientific Medical Journal 4, no.3 (2006): 186. magiran.com/p303164
دکتر سیدمنصور عالمشاه، دکتر عبدالهادی جهانشاهی، (1384). 'آئوریسم کاذب قاعده شریان کاروتید مشترک و ضایعه عصب راجعه راست دو عارضه همزمان کارگذاری کاتترورید مرکزی برای دیالیز (گزارش مورد)'، مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 4(3)، صص.186. magiran.com/p303164
Alamsha S. M, Jahanshahi A. H, (2006). 'A Case Report of Face Aneurysm of Right Common Carotid Artery Take off and Co-Morbid Right Recurrent Laryngeal Nerve Injury', Jundishapur Scientific Medical Journal, 4(3), pp.186. magiran.com/p303164
دکتر سیدمنصور عالمشاه؛ دکتر عبدالهادی جهانشاهی. "آئوریسم کاذب قاعده شریان کاروتید مشترک و ضایعه عصب راجعه راست دو عارضه همزمان کارگذاری کاتترورید مرکزی برای دیالیز (گزارش مورد)". مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 4 ،3 ، 1384، 186. magiran.com/p303164
Alamsha S. M; Jahanshahi A. H. "A Case Report of Face Aneurysm of Right Common Carotid Artery Take off and Co-Morbid Right Recurrent Laryngeal Nerve Injury", Jundishapur Scientific Medical Journal, 4, 3, 2006, 186. magiran.com/p303164
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال