ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا صالحی، اسماعیل ابراهیمی، محمدجعفر شاطرزاده، (1384). مقایسه نسبت فعالیت الکتریکی عضله پهن داخلی مایل به پهن خارجی در الگوهای حرکتی فعال و واکنشی بیماران مبتلا به درد مفصل کشککی - رانی و افراد سالم، مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 4(3)، 201. magiran.com/p303167
Salehi R., Ebrahimi E., Shaterzadeh Mj, (2006). Comparison of Vastus Medialis Oblique/Vastus Lateralis Electrical Activity Ratio in Active and Reactive Movement Patterns between Patients with Patellofemoral Pain and Normal Subjects, Jundishapur Scientific Medical Journal, 4(3), 201. magiran.com/p303167
رضا صالحی، اسماعیل ابراهیمی، محمدجعفر شاطرزاده، مقایسه نسبت فعالیت الکتریکی عضله پهن داخلی مایل به پهن خارجی در الگوهای حرکتی فعال و واکنشی بیماران مبتلا به درد مفصل کشککی - رانی و افراد سالم. مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 1384؛ 4(3): 201. magiran.com/p303167
Salehi R., Ebrahimi E., Shaterzadeh Mj, Comparison of Vastus Medialis Oblique/Vastus Lateralis Electrical Activity Ratio in Active and Reactive Movement Patterns between Patients with Patellofemoral Pain and Normal Subjects, Jundishapur Scientific Medical Journal, 2006; 4(3): 201. magiran.com/p303167
رضا صالحی، اسماعیل ابراهیمی، محمدجعفر شاطرزاده، "مقایسه نسبت فعالیت الکتریکی عضله پهن داخلی مایل به پهن خارجی در الگوهای حرکتی فعال و واکنشی بیماران مبتلا به درد مفصل کشککی - رانی و افراد سالم"، مجله علمی پزشکی جندی شاپور 4، شماره 3 (1384): 201. magiran.com/p303167
Salehi R., Ebrahimi E., Shaterzadeh Mj, "Comparison of Vastus Medialis Oblique/Vastus Lateralis Electrical Activity Ratio in Active and Reactive Movement Patterns between Patients with Patellofemoral Pain and Normal Subjects", Jundishapur Scientific Medical Journal 4, no.3 (2006): 201. magiran.com/p303167
رضا صالحی، اسماعیل ابراهیمی، محمدجعفر شاطرزاده، (1384). 'مقایسه نسبت فعالیت الکتریکی عضله پهن داخلی مایل به پهن خارجی در الگوهای حرکتی فعال و واکنشی بیماران مبتلا به درد مفصل کشککی - رانی و افراد سالم'، مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 4(3)، صص.201. magiran.com/p303167
Salehi R., Ebrahimi E., Shaterzadeh Mj, (2006). 'Comparison of Vastus Medialis Oblique/Vastus Lateralis Electrical Activity Ratio in Active and Reactive Movement Patterns between Patients with Patellofemoral Pain and Normal Subjects', Jundishapur Scientific Medical Journal, 4(3), pp.201. magiran.com/p303167
رضا صالحی؛ اسماعیل ابراهیمی؛ محمدجعفر شاطرزاده. "مقایسه نسبت فعالیت الکتریکی عضله پهن داخلی مایل به پهن خارجی در الگوهای حرکتی فعال و واکنشی بیماران مبتلا به درد مفصل کشککی - رانی و افراد سالم". مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 4 ،3 ، 1384، 201. magiran.com/p303167
Salehi R.; Ebrahimi E.; Shaterzadeh Mj. "Comparison of Vastus Medialis Oblique/Vastus Lateralis Electrical Activity Ratio in Active and Reactive Movement Patterns between Patients with Patellofemoral Pain and Normal Subjects", Jundishapur Scientific Medical Journal, 4, 3, 2006, 201. magiran.com/p303167
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال