ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
صدیقه نوح جاه، سیدمحمود لطیفی، راضیه محمدجعفری، (1384). بررسی سن یائسگی و برخی فاکتورهای مؤثر بر آن در شهرستان اهواز در سال 1380-1379، مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 4(3)، 216. magiran.com/p303169
Nouhjah S., Latifi.Sm, Mohammad Jafari R, (2006). The Mean Age of Menopause and its Determinant Factors: A Cross-Sectional Study in Ahwaz 2001-2002, Jundishapur Scientific Medical Journal, 4(3), 216. magiran.com/p303169
صدیقه نوح جاه، سیدمحمود لطیفی، راضیه محمدجعفری، بررسی سن یائسگی و برخی فاکتورهای مؤثر بر آن در شهرستان اهواز در سال 1380-1379. مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 1384؛ 4(3): 216. magiran.com/p303169
Nouhjah S., Latifi.Sm, Mohammad Jafari R, The Mean Age of Menopause and its Determinant Factors: A Cross-Sectional Study in Ahwaz 2001-2002, Jundishapur Scientific Medical Journal, 2006; 4(3): 216. magiran.com/p303169
صدیقه نوح جاه، سیدمحمود لطیفی، راضیه محمدجعفری، "بررسی سن یائسگی و برخی فاکتورهای مؤثر بر آن در شهرستان اهواز در سال 1380-1379"، مجله علمی پزشکی جندی شاپور 4، شماره 3 (1384): 216. magiran.com/p303169
Nouhjah S., Latifi.Sm, Mohammad Jafari R, "The Mean Age of Menopause and its Determinant Factors: A Cross-Sectional Study in Ahwaz 2001-2002", Jundishapur Scientific Medical Journal 4, no.3 (2006): 216. magiran.com/p303169
صدیقه نوح جاه، سیدمحمود لطیفی، راضیه محمدجعفری، (1384). 'بررسی سن یائسگی و برخی فاکتورهای مؤثر بر آن در شهرستان اهواز در سال 1380-1379'، مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 4(3)، صص.216. magiran.com/p303169
Nouhjah S., Latifi.Sm, Mohammad Jafari R, (2006). 'The Mean Age of Menopause and its Determinant Factors: A Cross-Sectional Study in Ahwaz 2001-2002', Jundishapur Scientific Medical Journal, 4(3), pp.216. magiran.com/p303169
صدیقه نوح جاه؛ سیدمحمود لطیفی؛ راضیه محمدجعفری. "بررسی سن یائسگی و برخی فاکتورهای مؤثر بر آن در شهرستان اهواز در سال 1380-1379". مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 4 ،3 ، 1384، 216. magiran.com/p303169
Nouhjah S.; Latifi.Sm; Mohammad Jafari R. "The Mean Age of Menopause and its Determinant Factors: A Cross-Sectional Study in Ahwaz 2001-2002", Jundishapur Scientific Medical Journal, 4, 3, 2006, 216. magiran.com/p303169
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال