ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جواد ترکمانی، الهام جمالی مقدم، (1384). اثرات مخارج عمرانی دولت بر فقرزدایی در مناطق روستایی ایران، فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، 7(25)، 153. magiran.com/p309081
Javad Torkamani (Phd), Elham Jamali Moghadam, (2006). Effects of Government Expenditure on Poverty Reduction in Rural Areas of Iran, Iranian Journal of Economic Research, 7(25), 153. magiran.com/p309081
جواد ترکمانی، الهام جمالی مقدم، اثرات مخارج عمرانی دولت بر فقرزدایی در مناطق روستایی ایران. فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، 1384؛ 7(25): 153. magiran.com/p309081
Javad Torkamani (Phd), Elham Jamali Moghadam, Effects of Government Expenditure on Poverty Reduction in Rural Areas of Iran, Iranian Journal of Economic Research, 2006; 7(25): 153. magiran.com/p309081
جواد ترکمانی، الهام جمالی مقدم، "اثرات مخارج عمرانی دولت بر فقرزدایی در مناطق روستایی ایران"، فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران 7، شماره 25 (1384): 153. magiran.com/p309081
Javad Torkamani (Phd), Elham Jamali Moghadam, "Effects of Government Expenditure on Poverty Reduction in Rural Areas of Iran", Iranian Journal of Economic Research 7, no.25 (2006): 153. magiran.com/p309081
جواد ترکمانی، الهام جمالی مقدم، (1384). 'اثرات مخارج عمرانی دولت بر فقرزدایی در مناطق روستایی ایران'، فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، 7(25)، صص.153. magiran.com/p309081
Javad Torkamani (Phd), Elham Jamali Moghadam, (2006). 'Effects of Government Expenditure on Poverty Reduction in Rural Areas of Iran', Iranian Journal of Economic Research, 7(25), pp.153. magiran.com/p309081
جواد ترکمانی؛ الهام جمالی مقدم. "اثرات مخارج عمرانی دولت بر فقرزدایی در مناطق روستایی ایران". فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، 7 ،25 ، 1384، 153. magiran.com/p309081
Javad Torkamani (Phd); Elham Jamali Moghadam. "Effects of Government Expenditure on Poverty Reduction in Rural Areas of Iran", Iranian Journal of Economic Research, 7, 25, 2006, 153. magiran.com/p309081
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال