ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی اکبر بیگی، سید ابراهیم نوریان، حافظ قاهری، حسین طاهری، (1385). فاشیاتومی بجای آمپوتاسیون در سندرم کمپارتمانت ناشی از ترومای اندام در بیماران زلزله زده شهرستان بم، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 8(1)، 70. magiran.com/p348722
Ali Akbarbeigi, Ebrahim Nourian, Hafez Ghaheri, Hosein Taheri, (2006). Fasciotomy versus amputation in patients with compartment syndrome in Bam earthquake victims, Journal of Shahrekord University of Medical Sciences, 8(1), 70. magiran.com/p348722
علی اکبر بیگی، سید ابراهیم نوریان، حافظ قاهری، حسین طاهری، فاشیاتومی بجای آمپوتاسیون در سندرم کمپارتمانت ناشی از ترومای اندام در بیماران زلزله زده شهرستان بم. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 1385؛ 8(1): 70. magiran.com/p348722
Ali Akbarbeigi, Ebrahim Nourian, Hafez Ghaheri, Hosein Taheri, Fasciotomy versus amputation in patients with compartment syndrome in Bam earthquake victims, Journal of Shahrekord University of Medical Sciences, 2006; 8(1): 70. magiran.com/p348722
علی اکبر بیگی، سید ابراهیم نوریان، حافظ قاهری، حسین طاهری، "فاشیاتومی بجای آمپوتاسیون در سندرم کمپارتمانت ناشی از ترومای اندام در بیماران زلزله زده شهرستان بم"، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 8، شماره 1 (1385): 70. magiran.com/p348722
Ali Akbarbeigi, Ebrahim Nourian, Hafez Ghaheri, Hosein Taheri, "Fasciotomy versus amputation in patients with compartment syndrome in Bam earthquake victims", Journal of Shahrekord University of Medical Sciences 8, no.1 (2006): 70. magiran.com/p348722
علی اکبر بیگی، سید ابراهیم نوریان، حافظ قاهری، حسین طاهری، (1385). 'فاشیاتومی بجای آمپوتاسیون در سندرم کمپارتمانت ناشی از ترومای اندام در بیماران زلزله زده شهرستان بم'، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 8(1)، صص.70. magiran.com/p348722
Ali Akbarbeigi, Ebrahim Nourian, Hafez Ghaheri, Hosein Taheri, (2006). 'Fasciotomy versus amputation in patients with compartment syndrome in Bam earthquake victims', Journal of Shahrekord University of Medical Sciences, 8(1), pp.70. magiran.com/p348722
علی اکبر بیگی؛ سید ابراهیم نوریان؛ حافظ قاهری؛ حسین طاهری. "فاشیاتومی بجای آمپوتاسیون در سندرم کمپارتمانت ناشی از ترومای اندام در بیماران زلزله زده شهرستان بم". مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 8 ،1 ، 1385، 70. magiran.com/p348722
Ali Akbarbeigi; Ebrahim Nourian; Hafez Ghaheri; Hosein Taheri. "Fasciotomy versus amputation in patients with compartment syndrome in Bam earthquake victims", Journal of Shahrekord University of Medical Sciences, 8, 1, 2006, 70. magiran.com/p348722
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال