ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم کوچک، عنایت الله سلیمی، سیدحمید یاقوتی، (1385). مقایسه دو روش کاربرد چسب ترانسپور و استفاده از محلولهای رقیق شده اندازه گیری ضریب حفاظت نوری چهار فرآورده تجاری، مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 5(2)، 467. magiran.com/p366876
Kouchak M., Salami E., Yaghooti Sh, (2006). Comparison of Efficiency of Transpore Method and Dilution Solutions Methods in Determination of Sun Protection Factor of some Trade Sunscreen Preparations, Jundishapur Scientific Medical Journal, 5(2), 467. magiran.com/p366876
مریم کوچک، عنایت الله سلیمی، سیدحمید یاقوتی، مقایسه دو روش کاربرد چسب ترانسپور و استفاده از محلولهای رقیق شده اندازه گیری ضریب حفاظت نوری چهار فرآورده تجاری. مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 1385؛ 5(2): 467. magiran.com/p366876
Kouchak M., Salami E., Yaghooti Sh, Comparison of Efficiency of Transpore Method and Dilution Solutions Methods in Determination of Sun Protection Factor of some Trade Sunscreen Preparations, Jundishapur Scientific Medical Journal, 2006; 5(2): 467. magiran.com/p366876
مریم کوچک، عنایت الله سلیمی، سیدحمید یاقوتی، "مقایسه دو روش کاربرد چسب ترانسپور و استفاده از محلولهای رقیق شده اندازه گیری ضریب حفاظت نوری چهار فرآورده تجاری"، مجله علمی پزشکی جندی شاپور 5، شماره 2 (1385): 467. magiran.com/p366876
Kouchak M., Salami E., Yaghooti Sh, "Comparison of Efficiency of Transpore Method and Dilution Solutions Methods in Determination of Sun Protection Factor of some Trade Sunscreen Preparations", Jundishapur Scientific Medical Journal 5, no.2 (2006): 467. magiran.com/p366876
مریم کوچک، عنایت الله سلیمی، سیدحمید یاقوتی، (1385). 'مقایسه دو روش کاربرد چسب ترانسپور و استفاده از محلولهای رقیق شده اندازه گیری ضریب حفاظت نوری چهار فرآورده تجاری'، مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 5(2)، صص.467. magiran.com/p366876
Kouchak M., Salami E., Yaghooti Sh, (2006). 'Comparison of Efficiency of Transpore Method and Dilution Solutions Methods in Determination of Sun Protection Factor of some Trade Sunscreen Preparations', Jundishapur Scientific Medical Journal, 5(2), pp.467. magiran.com/p366876
مریم کوچک؛ عنایت الله سلیمی؛ سیدحمید یاقوتی. "مقایسه دو روش کاربرد چسب ترانسپور و استفاده از محلولهای رقیق شده اندازه گیری ضریب حفاظت نوری چهار فرآورده تجاری". مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 5 ،2 ، 1385، 467. magiran.com/p366876
Kouchak M.; Salami E.; Yaghooti Sh. "Comparison of Efficiency of Transpore Method and Dilution Solutions Methods in Determination of Sun Protection Factor of some Trade Sunscreen Preparations", Jundishapur Scientific Medical Journal, 5, 2, 2006, 467. magiran.com/p366876
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال