ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
غلامرضا خاتمی نیا، حبیب دژآگاه، سیده مریم کاظمی، (1385). تعیین شیوع کوررنگی مادرزادی در دانش آموزان دبیرستانی شهر اهواز (82-1381)، مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 5(2)، 485. magiran.com/p366881
Khataminia Gr, Dejagah H., Kazemy M, (2006). A Survey of Congenital Colour Blindness in High School Students of Ahwaz in 2003, Jundishapur Scientific Medical Journal, 5(2), 485. magiran.com/p366881
غلامرضا خاتمی نیا، حبیب دژآگاه، سیده مریم کاظمی، تعیین شیوع کوررنگی مادرزادی در دانش آموزان دبیرستانی شهر اهواز (82-1381). مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 1385؛ 5(2): 485. magiran.com/p366881
Khataminia Gr, Dejagah H., Kazemy M, A Survey of Congenital Colour Blindness in High School Students of Ahwaz in 2003, Jundishapur Scientific Medical Journal, 2006; 5(2): 485. magiran.com/p366881
غلامرضا خاتمی نیا، حبیب دژآگاه، سیده مریم کاظمی، "تعیین شیوع کوررنگی مادرزادی در دانش آموزان دبیرستانی شهر اهواز (82-1381)"، مجله علمی پزشکی جندی شاپور 5، شماره 2 (1385): 485. magiran.com/p366881
Khataminia Gr, Dejagah H., Kazemy M, "A Survey of Congenital Colour Blindness in High School Students of Ahwaz in 2003", Jundishapur Scientific Medical Journal 5, no.2 (2006): 485. magiran.com/p366881
غلامرضا خاتمی نیا، حبیب دژآگاه، سیده مریم کاظمی، (1385). 'تعیین شیوع کوررنگی مادرزادی در دانش آموزان دبیرستانی شهر اهواز (82-1381)'، مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 5(2)، صص.485. magiran.com/p366881
Khataminia Gr, Dejagah H., Kazemy M, (2006). 'A Survey of Congenital Colour Blindness in High School Students of Ahwaz in 2003', Jundishapur Scientific Medical Journal, 5(2), pp.485. magiran.com/p366881
غلامرضا خاتمی نیا؛ حبیب دژآگاه؛ سیده مریم کاظمی. "تعیین شیوع کوررنگی مادرزادی در دانش آموزان دبیرستانی شهر اهواز (82-1381)". مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 5 ،2 ، 1385، 485. magiran.com/p366881
Khataminia Gr; Dejagah H.; Kazemy M. "A Survey of Congenital Colour Blindness in High School Students of Ahwaz in 2003", Jundishapur Scientific Medical Journal, 5, 2, 2006, 485. magiran.com/p366881
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال