ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهران شکری، مریم کرمی، (1385). تعیین شایعترین الگوی شکستگی های متعدد فک پایین، مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 5(2)، 490. magiran.com/p366882
Shokri M., Karami M., (2006). Determination of the Most Common Pattern of Mandibular Multiple Fractures in Patients Referred to Tehran Taleghani and Ahwaz Educational Hospitals 1998-2005, Jundishapur Scientific Medical Journal, 5(2), 490. magiran.com/p366882
مهران شکری، مریم کرمی، تعیین شایعترین الگوی شکستگی های متعدد فک پایین. مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 1385؛ 5(2): 490. magiran.com/p366882
Shokri M., Karami M., Determination of the Most Common Pattern of Mandibular Multiple Fractures in Patients Referred to Tehran Taleghani and Ahwaz Educational Hospitals 1998-2005, Jundishapur Scientific Medical Journal, 2006; 5(2): 490. magiran.com/p366882
مهران شکری، مریم کرمی، "تعیین شایعترین الگوی شکستگی های متعدد فک پایین"، مجله علمی پزشکی جندی شاپور 5، شماره 2 (1385): 490. magiran.com/p366882
Shokri M., Karami M., "Determination of the Most Common Pattern of Mandibular Multiple Fractures in Patients Referred to Tehran Taleghani and Ahwaz Educational Hospitals 1998-2005", Jundishapur Scientific Medical Journal 5, no.2 (2006): 490. magiran.com/p366882
مهران شکری، مریم کرمی، (1385). 'تعیین شایعترین الگوی شکستگی های متعدد فک پایین'، مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 5(2)، صص.490. magiran.com/p366882
Shokri M., Karami M., (2006). 'Determination of the Most Common Pattern of Mandibular Multiple Fractures in Patients Referred to Tehran Taleghani and Ahwaz Educational Hospitals 1998-2005', Jundishapur Scientific Medical Journal, 5(2), pp.490. magiran.com/p366882
مهران شکری؛ مریم کرمی. "تعیین شایعترین الگوی شکستگی های متعدد فک پایین". مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 5 ،2 ، 1385، 490. magiran.com/p366882
Shokri M.; Karami M.. "Determination of the Most Common Pattern of Mandibular Multiple Fractures in Patients Referred to Tehran Taleghani and Ahwaz Educational Hospitals 1998-2005", Jundishapur Scientific Medical Journal, 5, 2, 2006, 490. magiran.com/p366882
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال