ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه جواهر فروش، احمد عبادی، محمدرضا پی پل زاده، (1385). بیحسی نخاعی در یک خانم حامله مبتلا به پرفشاری اولیه شریان ریوی، مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 5(2)، 515. magiran.com/p366886
Javaherforoosh F., Ebady A., Pipelzadeh M. R, (2006). A Case Report of Spinal Anaesthesia in a Pregnant Female with Primary Pulmonary Hypertension, Jundishapur Scientific Medical Journal, 5(2), 515. magiran.com/p366886
فاطمه جواهر فروش، احمد عبادی، محمدرضا پی پل زاده، بیحسی نخاعی در یک خانم حامله مبتلا به پرفشاری اولیه شریان ریوی. مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 1385؛ 5(2): 515. magiran.com/p366886
Javaherforoosh F., Ebady A., Pipelzadeh M. R, A Case Report of Spinal Anaesthesia in a Pregnant Female with Primary Pulmonary Hypertension, Jundishapur Scientific Medical Journal, 2006; 5(2): 515. magiran.com/p366886
فاطمه جواهر فروش، احمد عبادی، محمدرضا پی پل زاده، "بیحسی نخاعی در یک خانم حامله مبتلا به پرفشاری اولیه شریان ریوی"، مجله علمی پزشکی جندی شاپور 5، شماره 2 (1385): 515. magiran.com/p366886
Javaherforoosh F., Ebady A., Pipelzadeh M. R, "A Case Report of Spinal Anaesthesia in a Pregnant Female with Primary Pulmonary Hypertension", Jundishapur Scientific Medical Journal 5, no.2 (2006): 515. magiran.com/p366886
فاطمه جواهر فروش، احمد عبادی، محمدرضا پی پل زاده، (1385). 'بیحسی نخاعی در یک خانم حامله مبتلا به پرفشاری اولیه شریان ریوی'، مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 5(2)، صص.515. magiran.com/p366886
Javaherforoosh F., Ebady A., Pipelzadeh M. R, (2006). 'A Case Report of Spinal Anaesthesia in a Pregnant Female with Primary Pulmonary Hypertension', Jundishapur Scientific Medical Journal, 5(2), pp.515. magiran.com/p366886
فاطمه جواهر فروش؛ احمد عبادی؛ محمدرضا پی پل زاده. "بیحسی نخاعی در یک خانم حامله مبتلا به پرفشاری اولیه شریان ریوی". مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 5 ،2 ، 1385، 515. magiran.com/p366886
Javaherforoosh F.; Ebady A.; Pipelzadeh M. R. "A Case Report of Spinal Anaesthesia in a Pregnant Female with Primary Pulmonary Hypertension", Jundishapur Scientific Medical Journal, 5, 2, 2006, 515. magiran.com/p366886
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال