ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا بیگدلی، احمد تقوی مقدم، (1385). شناسایی تاثیرات بیو شیمیایی و هماتولوژیک اجزاء پروتئینی جداسازی و تلخیص شده از سم عقرب گادیم (همی اسکورپیوس لپتوروس) در موش سوری، مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 5(2)، 538. magiran.com/p366890
Beegdlli Mr, Taghavi Moghadam A, (2006). Extraction of Proteintous Components from the Venom of Scorpion Hemiscorpious lepturus and Evaluation of Some Their Toxic Effects in Mice, Jundishapur Scientific Medical Journal, 5(2), 538. magiran.com/p366890
محمدرضا بیگدلی، احمد تقوی مقدم، شناسایی تاثیرات بیو شیمیایی و هماتولوژیک اجزاء پروتئینی جداسازی و تلخیص شده از سم عقرب گادیم (همی اسکورپیوس لپتوروس) در موش سوری. مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 1385؛ 5(2): 538. magiran.com/p366890
Beegdlli Mr, Taghavi Moghadam A, Extraction of Proteintous Components from the Venom of Scorpion Hemiscorpious lepturus and Evaluation of Some Their Toxic Effects in Mice, Jundishapur Scientific Medical Journal, 2006; 5(2): 538. magiran.com/p366890
محمدرضا بیگدلی، احمد تقوی مقدم، "شناسایی تاثیرات بیو شیمیایی و هماتولوژیک اجزاء پروتئینی جداسازی و تلخیص شده از سم عقرب گادیم (همی اسکورپیوس لپتوروس) در موش سوری"، مجله علمی پزشکی جندی شاپور 5، شماره 2 (1385): 538. magiran.com/p366890
Beegdlli Mr, Taghavi Moghadam A, "Extraction of Proteintous Components from the Venom of Scorpion Hemiscorpious lepturus and Evaluation of Some Their Toxic Effects in Mice", Jundishapur Scientific Medical Journal 5, no.2 (2006): 538. magiran.com/p366890
محمدرضا بیگدلی، احمد تقوی مقدم، (1385). 'شناسایی تاثیرات بیو شیمیایی و هماتولوژیک اجزاء پروتئینی جداسازی و تلخیص شده از سم عقرب گادیم (همی اسکورپیوس لپتوروس) در موش سوری'، مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 5(2)، صص.538. magiran.com/p366890
Beegdlli Mr, Taghavi Moghadam A, (2006). 'Extraction of Proteintous Components from the Venom of Scorpion Hemiscorpious lepturus and Evaluation of Some Their Toxic Effects in Mice', Jundishapur Scientific Medical Journal, 5(2), pp.538. magiran.com/p366890
محمدرضا بیگدلی؛ احمد تقوی مقدم. "شناسایی تاثیرات بیو شیمیایی و هماتولوژیک اجزاء پروتئینی جداسازی و تلخیص شده از سم عقرب گادیم (همی اسکورپیوس لپتوروس) در موش سوری". مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 5 ،2 ، 1385، 538. magiran.com/p366890
Beegdlli Mr; Taghavi Moghadam A. "Extraction of Proteintous Components from the Venom of Scorpion Hemiscorpious lepturus and Evaluation of Some Their Toxic Effects in Mice", Jundishapur Scientific Medical Journal, 5, 2, 2006, 538. magiran.com/p366890
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال