ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمیدرضا گیاهی یزدی، (1385). توصیف مقدماتی نظریه های صبح کاذب در نجوم دوره اسلامی، مجله تاریخ علم، 4(1)، 13. magiran.com/p367528
Hamid-Reza Giahiyazdi, (2006). False Dawn Theories in the Astronomy of the Islamic Period: A Preliminary Survey, History of Science, 4(1), 13. magiran.com/p367528
حمیدرضا گیاهی یزدی، توصیف مقدماتی نظریه های صبح کاذب در نجوم دوره اسلامی. مجله تاریخ علم، 1385؛ 4(1): 13. magiran.com/p367528
Hamid-Reza Giahiyazdi, False Dawn Theories in the Astronomy of the Islamic Period: A Preliminary Survey, History of Science, 2006; 4(1): 13. magiran.com/p367528
حمیدرضا گیاهی یزدی، "توصیف مقدماتی نظریه های صبح کاذب در نجوم دوره اسلامی"، مجله تاریخ علم 4، شماره 1 (1385): 13. magiran.com/p367528
Hamid-Reza Giahiyazdi, "False Dawn Theories in the Astronomy of the Islamic Period: A Preliminary Survey", History of Science 4, no.1 (2006): 13. magiran.com/p367528
حمیدرضا گیاهی یزدی، (1385). 'توصیف مقدماتی نظریه های صبح کاذب در نجوم دوره اسلامی'، مجله تاریخ علم، 4(1)، صص.13. magiran.com/p367528
Hamid-Reza Giahiyazdi, (2006). 'False Dawn Theories in the Astronomy of the Islamic Period: A Preliminary Survey', History of Science, 4(1), pp.13. magiran.com/p367528
حمیدرضا گیاهی یزدی. "توصیف مقدماتی نظریه های صبح کاذب در نجوم دوره اسلامی". مجله تاریخ علم، 4 ،1 ، 1385، 13. magiran.com/p367528
Hamid-Reza Giahiyazdi. "False Dawn Theories in the Astronomy of the Islamic Period: A Preliminary Survey", History of Science, 4, 1, 2006, 13. magiran.com/p367528
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال