ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن رضا زین آبادی، دکتر علیرضا کیامنش، دکتر ولی الله فرزاد، (1384). ارزیابی درونی کیفیت گروهی مشاوره و راهنمایی دانشگاه تربیت معلم تهران به منظور پیشنهاد الگویی جهت بهبود کیفیت و حرکت در جهت اعتبار بخشی گروه های مشاوره و راهنمایی کشور، فصلنامه پژوهش های مشاوره، 4(15)، 69. magiran.com/p380764
حسن رضا زین آبادی، دکتر علیرضا کیامنش، دکتر ولی الله فرزاد، ارزیابی درونی کیفیت گروهی مشاوره و راهنمایی دانشگاه تربیت معلم تهران به منظور پیشنهاد الگویی جهت بهبود کیفیت و حرکت در جهت اعتبار بخشی گروه های مشاوره و راهنمایی کشور. فصلنامه پژوهش های مشاوره، 1384؛ 4(15): 69. magiran.com/p380764
حسن رضا زین آبادی، دکتر علیرضا کیامنش، دکتر ولی الله فرزاد، "ارزیابی درونی کیفیت گروهی مشاوره و راهنمایی دانشگاه تربیت معلم تهران به منظور پیشنهاد الگویی جهت بهبود کیفیت و حرکت در جهت اعتبار بخشی گروه های مشاوره و راهنمایی کشور"، فصلنامه پژوهش های مشاوره 4، شماره 15 (1384): 69. magiran.com/p380764
حسن رضا زین آبادی، دکتر علیرضا کیامنش، دکتر ولی الله فرزاد، (1384). 'ارزیابی درونی کیفیت گروهی مشاوره و راهنمایی دانشگاه تربیت معلم تهران به منظور پیشنهاد الگویی جهت بهبود کیفیت و حرکت در جهت اعتبار بخشی گروه های مشاوره و راهنمایی کشور'، فصلنامه پژوهش های مشاوره، 4(15)، صص.69. magiran.com/p380764
حسن رضا زین آبادی؛ دکتر علیرضا کیامنش؛ دکتر ولی الله فرزاد. "ارزیابی درونی کیفیت گروهی مشاوره و راهنمایی دانشگاه تربیت معلم تهران به منظور پیشنهاد الگویی جهت بهبود کیفیت و حرکت در جهت اعتبار بخشی گروه های مشاوره و راهنمایی کشور". فصلنامه پژوهش های مشاوره، 4 ،15 ، 1384، 69. magiran.com/p380764
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال