ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه رنگرز جدی، رضا ربیعی، (1385). بررسی نظرات پزشکان و پرستاران شهرستان کاشان نسبت به منشور حقوق بیماران - سال 1382، دو ماهنامه فیض، 10(3)، 40. magiran.com/p403412
Fateme Rangraz Jeddi , Reza Rabiee, (2007). A study on the attitude of physicians and nurses of Kashan Hospitals about the charter of patient's right, 2003, Feyz, 10(3), 40. magiran.com/p403412
فاطمه رنگرز جدی، رضا ربیعی، بررسی نظرات پزشکان و پرستاران شهرستان کاشان نسبت به منشور حقوق بیماران - سال 1382. دو ماهنامه فیض، 1385؛ 10(3): 40. magiran.com/p403412
Fateme Rangraz Jeddi , Reza Rabiee, A study on the attitude of physicians and nurses of Kashan Hospitals about the charter of patient's right, 2003, Feyz, 2007; 10(3): 40. magiran.com/p403412
فاطمه رنگرز جدی، رضا ربیعی، "بررسی نظرات پزشکان و پرستاران شهرستان کاشان نسبت به منشور حقوق بیماران - سال 1382"، دو ماهنامه فیض 10، شماره 3 (1385): 40. magiran.com/p403412
Fateme Rangraz Jeddi , Reza Rabiee, "A study on the attitude of physicians and nurses of Kashan Hospitals about the charter of patient's right, 2003", Feyz 10, no.3 (2007): 40. magiran.com/p403412
فاطمه رنگرز جدی، رضا ربیعی، (1385). 'بررسی نظرات پزشکان و پرستاران شهرستان کاشان نسبت به منشور حقوق بیماران - سال 1382'، دو ماهنامه فیض، 10(3)، صص.40. magiran.com/p403412
Fateme Rangraz Jeddi , Reza Rabiee, (2007). 'A study on the attitude of physicians and nurses of Kashan Hospitals about the charter of patient's right, 2003', Feyz, 10(3), pp.40. magiran.com/p403412
فاطمه رنگرز جدی؛ رضا ربیعی. "بررسی نظرات پزشکان و پرستاران شهرستان کاشان نسبت به منشور حقوق بیماران - سال 1382". دو ماهنامه فیض، 10 ،3 ، 1385، 40. magiran.com/p403412
Fateme Rangraz Jeddi ; Reza Rabiee. "A study on the attitude of physicians and nurses of Kashan Hospitals about the charter of patient's right, 2003", Feyz, 10, 3, 2007, 40. magiran.com/p403412
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال