ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کمال نوری خانگهدانی، مسیب سبزه ئی، منصور وثوقی عابدینی، (1386). خاستگاه گنیسهای بن دونو خاور بوانات - استان فارس، فصلنامه علوم زمین، 16(61)، 160. magiran.com/p425757
K. Noori Khankahdani, M. Sabzehei, M. Vosooghi Abedini, (2007). Origin of Bon-Dono Gneisses- The East of Bavanat-Fars Province, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 16(61), 160. magiran.com/p425757
کمال نوری خانگهدانی، مسیب سبزه ئی، منصور وثوقی عابدینی، خاستگاه گنیسهای بن دونو خاور بوانات - استان فارس. فصلنامه علوم زمین، 1386؛ 16(61): 160. magiran.com/p425757
K. Noori Khankahdani, M. Sabzehei, M. Vosooghi Abedini, Origin of Bon-Dono Gneisses- The East of Bavanat-Fars Province, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 2007; 16(61): 160. magiran.com/p425757
کمال نوری خانگهدانی، مسیب سبزه ئی، منصور وثوقی عابدینی، "خاستگاه گنیسهای بن دونو خاور بوانات - استان فارس"، فصلنامه علوم زمین 16، شماره 61 (1386): 160. magiran.com/p425757
K. Noori Khankahdani, M. Sabzehei, M. Vosooghi Abedini, "Origin of Bon-Dono Gneisses- The East of Bavanat-Fars Province", Geosciences Scientific Quarterly Journal 16, no.61 (2007): 160. magiran.com/p425757
کمال نوری خانگهدانی، مسیب سبزه ئی، منصور وثوقی عابدینی، (1386). 'خاستگاه گنیسهای بن دونو خاور بوانات - استان فارس'، فصلنامه علوم زمین، 16(61)، صص.160. magiran.com/p425757
K. Noori Khankahdani, M. Sabzehei, M. Vosooghi Abedini, (2007). 'Origin of Bon-Dono Gneisses- The East of Bavanat-Fars Province', Geosciences Scientific Quarterly Journal, 16(61), pp.160. magiran.com/p425757
کمال نوری خانگهدانی؛ مسیب سبزه ئی؛ منصور وثوقی عابدینی. "خاستگاه گنیسهای بن دونو خاور بوانات - استان فارس". فصلنامه علوم زمین، 16 ،61 ، 1386، 160. magiran.com/p425757
K. Noori Khankahdani; M. Sabzehei; M. Vosooghi Abedini. "Origin of Bon-Dono Gneisses- The East of Bavanat-Fars Province", Geosciences Scientific Quarterly Journal, 16, 61, 2007, 160. magiran.com/p425757
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال