ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا دلاوری، نگار حری، سیامک عالیخانی، محمدمهدی گویا، علیرضا مهدوی، سیدمحسن حسینی، ساسان حقیقی، پیوند امینی، مسعود امینی، (1386). بررسی شیوع پرفشاری خون در جامعه شهری و روستایی بالای 20 سال ایران در سال 1383، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 17(58)، 79-86. magiran.com/p434502
A.R. Delavari, N. Horri, S. Alikhani, M.M. Gouya, A.R. Mahdavi, S.M. Hosseini, S. Haghighi, P. Amini, M. Amini, (2007). Prevalence of Hypertension in Iranian Urban and Rural Populations Aged over 20 years in 2004, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 17(58), 79-86. magiran.com/p434502
علیرضا دلاوری، نگار حری، سیامک عالیخانی، محمدمهدی گویا، علیرضا مهدوی، سیدمحسن حسینی، ساسان حقیقی، پیوند امینی، مسعود امینی، بررسی شیوع پرفشاری خون در جامعه شهری و روستایی بالای 20 سال ایران در سال 1383. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 1386؛ 17(58): 79-86. magiran.com/p434502
A.R. Delavari, N. Horri, S. Alikhani, M.M. Gouya, A.R. Mahdavi, S.M. Hosseini, S. Haghighi, P. Amini, M. Amini, Prevalence of Hypertension in Iranian Urban and Rural Populations Aged over 20 years in 2004, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 2007; 17(58): 79-86. magiran.com/p434502
علیرضا دلاوری، نگار حری، سیامک عالیخانی، محمدمهدی گویا، علیرضا مهدوی، سیدمحسن حسینی، ساسان حقیقی، پیوند امینی، مسعود امینی، "بررسی شیوع پرفشاری خون در جامعه شهری و روستایی بالای 20 سال ایران در سال 1383"، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 17، شماره 58 (1386): 79-86. magiran.com/p434502
A.R. Delavari, N. Horri, S. Alikhani, M.M. Gouya, A.R. Mahdavi, S.M. Hosseini, S. Haghighi, P. Amini, M. Amini, "Prevalence of Hypertension in Iranian Urban and Rural Populations Aged over 20 years in 2004", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 17, no.58 (2007): 79-86. magiran.com/p434502
علیرضا دلاوری، نگار حری، سیامک عالیخانی، محمدمهدی گویا، علیرضا مهدوی، سیدمحسن حسینی، ساسان حقیقی، پیوند امینی، مسعود امینی، (1386). 'بررسی شیوع پرفشاری خون در جامعه شهری و روستایی بالای 20 سال ایران در سال 1383'، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 17(58)، صص.79-86. magiran.com/p434502
A.R. Delavari, N. Horri, S. Alikhani, M.M. Gouya, A.R. Mahdavi, S.M. Hosseini, S. Haghighi, P. Amini, M. Amini, (2007). 'Prevalence of Hypertension in Iranian Urban and Rural Populations Aged over 20 years in 2004', Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 17(58), pp.79-86. magiran.com/p434502
علیرضا دلاوری؛ نگار حری؛ سیامک عالیخانی؛ محمدمهدی گویا؛ علیرضا مهدوی؛ سیدمحسن حسینی؛ ساسان حقیقی؛ پیوند امینی؛ مسعود امینی. "بررسی شیوع پرفشاری خون در جامعه شهری و روستایی بالای 20 سال ایران در سال 1383". مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 17 ،58 ، 1386، 79-86. magiran.com/p434502
A.R. Delavari; N. Horri; S. Alikhani; M.M. Gouya; A.R. Mahdavi; S.M. Hosseini; S. Haghighi; P. Amini; M. Amini. "Prevalence of Hypertension in Iranian Urban and Rural Populations Aged over 20 years in 2004", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 17, 58, 2007, 79-86. magiran.com/p434502
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال