ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فریده دارابی، علی میرفضائلیان، هاله ناصری، (1386). تعیین درصد بقای اینله بریج های کامپوزیتی تقویت شده با فیبر تحت دو میلیون سیکل نیرو در شرایط آزمایشگاهی، مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان، 19(1)، 21. magiran.com/p435449
Faride Darabi , Ali Mirfazaelian, Haleh Naseri, (2007). The survival rate of fiber-reinforced composite inlay bridges after two million load cycles: An in vitro study, Journal of Islamic Dental Association of IRAN, 19(1), 21. magiran.com/p435449
فریده دارابی، علی میرفضائلیان، هاله ناصری، تعیین درصد بقای اینله بریج های کامپوزیتی تقویت شده با فیبر تحت دو میلیون سیکل نیرو در شرایط آزمایشگاهی. مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان، 1386؛ 19(1): 21. magiran.com/p435449
Faride Darabi , Ali Mirfazaelian, Haleh Naseri, The survival rate of fiber-reinforced composite inlay bridges after two million load cycles: An in vitro study, Journal of Islamic Dental Association of IRAN, 2007; 19(1): 21. magiran.com/p435449
فریده دارابی، علی میرفضائلیان، هاله ناصری، "تعیین درصد بقای اینله بریج های کامپوزیتی تقویت شده با فیبر تحت دو میلیون سیکل نیرو در شرایط آزمایشگاهی"، مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان 19، شماره 1 (1386): 21. magiran.com/p435449
Faride Darabi , Ali Mirfazaelian, Haleh Naseri, "The survival rate of fiber-reinforced composite inlay bridges after two million load cycles: An in vitro study", Journal of Islamic Dental Association of IRAN 19, no.1 (2007): 21. magiran.com/p435449
فریده دارابی، علی میرفضائلیان، هاله ناصری، (1386). 'تعیین درصد بقای اینله بریج های کامپوزیتی تقویت شده با فیبر تحت دو میلیون سیکل نیرو در شرایط آزمایشگاهی'، مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان، 19(1)، صص.21. magiran.com/p435449
Faride Darabi , Ali Mirfazaelian, Haleh Naseri, (2007). 'The survival rate of fiber-reinforced composite inlay bridges after two million load cycles: An in vitro study', Journal of Islamic Dental Association of IRAN, 19(1), pp.21. magiran.com/p435449
فریده دارابی؛ علی میرفضائلیان؛ هاله ناصری. "تعیین درصد بقای اینله بریج های کامپوزیتی تقویت شده با فیبر تحت دو میلیون سیکل نیرو در شرایط آزمایشگاهی". مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان، 19 ،1 ، 1386، 21. magiran.com/p435449
Faride Darabi ; Ali Mirfazaelian; Haleh Naseri. "The survival rate of fiber-reinforced composite inlay bridges after two million load cycles: An in vitro study", Journal of Islamic Dental Association of IRAN, 19, 1, 2007, 21. magiran.com/p435449
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال