ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عباس ریاضی، خسرو جدیدی، مصطفی نادری، علی اکبر کریمی زارچی، محمود بابایی، (1383). بروز عیوب انکساری در جانبازان شیمیایی آلوده به گاز خردل به عنوان یک عارضه دیررس، مجله طب نظامی، 6(1)، 13. magiran.com/p442877
Riazi A., Jadidi Kh., Naderi M., Karimi A. A., Babaei M, (2004). Incidence of refractive errors in victims of chemical weapons as a delayed effect, Journal of Military Medicine, 6(1), 13. magiran.com/p442877
عباس ریاضی، خسرو جدیدی، مصطفی نادری، علی اکبر کریمی زارچی، محمود بابایی، بروز عیوب انکساری در جانبازان شیمیایی آلوده به گاز خردل به عنوان یک عارضه دیررس. مجله طب نظامی، 1383؛ 6(1): 13. magiran.com/p442877
Riazi A., Jadidi Kh., Naderi M., Karimi A. A., Babaei M, Incidence of refractive errors in victims of chemical weapons as a delayed effect, Journal of Military Medicine, 2004; 6(1): 13. magiran.com/p442877
عباس ریاضی، خسرو جدیدی، مصطفی نادری، علی اکبر کریمی زارچی، محمود بابایی، "بروز عیوب انکساری در جانبازان شیمیایی آلوده به گاز خردل به عنوان یک عارضه دیررس"، مجله طب نظامی 6، شماره 1 (1383): 13. magiran.com/p442877
Riazi A., Jadidi Kh., Naderi M., Karimi A. A., Babaei M, "Incidence of refractive errors in victims of chemical weapons as a delayed effect", Journal of Military Medicine 6, no.1 (2004): 13. magiran.com/p442877
عباس ریاضی، خسرو جدیدی، مصطفی نادری، علی اکبر کریمی زارچی، محمود بابایی، (1383). 'بروز عیوب انکساری در جانبازان شیمیایی آلوده به گاز خردل به عنوان یک عارضه دیررس'، مجله طب نظامی، 6(1)، صص.13. magiran.com/p442877
Riazi A., Jadidi Kh., Naderi M., Karimi A. A., Babaei M, (2004). 'Incidence of refractive errors in victims of chemical weapons as a delayed effect', Journal of Military Medicine, 6(1), pp.13. magiran.com/p442877
عباس ریاضی؛ خسرو جدیدی؛ مصطفی نادری؛ علی اکبر کریمی زارچی؛ محمود بابایی. "بروز عیوب انکساری در جانبازان شیمیایی آلوده به گاز خردل به عنوان یک عارضه دیررس". مجله طب نظامی، 6 ،1 ، 1383، 13. magiran.com/p442877
Riazi A.; Jadidi Kh.; Naderi M.; Karimi A. A.; Babaei M. "Incidence of refractive errors in victims of chemical weapons as a delayed effect", Journal of Military Medicine, 6, 1, 2004, 13. magiran.com/p442877
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال