ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا میرنژاد، (1381). تشخیص آزمایشگاهی و جنبه های ایمنی زیستی جنگ افزارهای بیولوژیک، مجله طب نظامی، 4(4)، 273. magiran.com/p445443
Mirnejad R, (2003). Laboratory diagnosis and biosafety issues of biological warfare agents, Journal of Military Medicine, 4(4), 273. magiran.com/p445443
رضا میرنژاد، تشخیص آزمایشگاهی و جنبه های ایمنی زیستی جنگ افزارهای بیولوژیک. مجله طب نظامی، 1381؛ 4(4): 273. magiran.com/p445443
Mirnejad R, Laboratory diagnosis and biosafety issues of biological warfare agents, Journal of Military Medicine, 2003; 4(4): 273. magiran.com/p445443
رضا میرنژاد، "تشخیص آزمایشگاهی و جنبه های ایمنی زیستی جنگ افزارهای بیولوژیک"، مجله طب نظامی 4، شماره 4 (1381): 273. magiran.com/p445443
Mirnejad R, "Laboratory diagnosis and biosafety issues of biological warfare agents", Journal of Military Medicine 4, no.4 (2003): 273. magiran.com/p445443
رضا میرنژاد، (1381). 'تشخیص آزمایشگاهی و جنبه های ایمنی زیستی جنگ افزارهای بیولوژیک'، مجله طب نظامی، 4(4)، صص.273. magiran.com/p445443
Mirnejad R, (2003). 'Laboratory diagnosis and biosafety issues of biological warfare agents', Journal of Military Medicine, 4(4), pp.273. magiran.com/p445443
رضا میرنژاد. "تشخیص آزمایشگاهی و جنبه های ایمنی زیستی جنگ افزارهای بیولوژیک". مجله طب نظامی، 4 ،4 ، 1381، 273. magiran.com/p445443
Mirnejad R. "Laboratory diagnosis and biosafety issues of biological warfare agents", Journal of Military Medicine, 4, 4, 2003, 273. magiran.com/p445443
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال