ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمود عامری، ایرج برگ گل، (1386). مدل سازی تخصیص کاربری زمین در سطح منطقه بر مبنای دسترسی و ارزش افزوده، پژوهشنامه حمل و نقل، 4(2)، 131. magiran.com/p450722
M. Ameri, I. Bargegol, (2007). Land Use Allocation Modeling in the Regional Area by means of Accessibility and Added Value, Journal of Transportation Research, 4(2), 131. magiran.com/p450722
محمود عامری، ایرج برگ گل، مدل سازی تخصیص کاربری زمین در سطح منطقه بر مبنای دسترسی و ارزش افزوده. پژوهشنامه حمل و نقل، 1386؛ 4(2): 131. magiran.com/p450722
M. Ameri, I. Bargegol, Land Use Allocation Modeling in the Regional Area by means of Accessibility and Added Value, Journal of Transportation Research, 2007; 4(2): 131. magiran.com/p450722
محمود عامری، ایرج برگ گل، "مدل سازی تخصیص کاربری زمین در سطح منطقه بر مبنای دسترسی و ارزش افزوده"، پژوهشنامه حمل و نقل 4، شماره 2 (1386): 131. magiran.com/p450722
M. Ameri, I. Bargegol, "Land Use Allocation Modeling in the Regional Area by means of Accessibility and Added Value", Journal of Transportation Research 4, no.2 (2007): 131. magiran.com/p450722
محمود عامری، ایرج برگ گل، (1386). 'مدل سازی تخصیص کاربری زمین در سطح منطقه بر مبنای دسترسی و ارزش افزوده'، پژوهشنامه حمل و نقل، 4(2)، صص.131. magiran.com/p450722
M. Ameri, I. Bargegol, (2007). 'Land Use Allocation Modeling in the Regional Area by means of Accessibility and Added Value', Journal of Transportation Research, 4(2), pp.131. magiran.com/p450722
محمود عامری؛ ایرج برگ گل. "مدل سازی تخصیص کاربری زمین در سطح منطقه بر مبنای دسترسی و ارزش افزوده". پژوهشنامه حمل و نقل، 4 ،2 ، 1386، 131. magiran.com/p450722
M. Ameri; I. Bargegol. "Land Use Allocation Modeling in the Regional Area by means of Accessibility and Added Value", Journal of Transportation Research, 4, 2, 2007, 131. magiran.com/p450722
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال