ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد اردبیلی، محمد جعفر حبیب زاده، حسین فخر بناب، (1386). نسل کشی و ضرورت جرم انگاری آن در حقوق ایران، فصلنامه مدرس علوم انسانی، 10(3)، 1. magiran.com/p458040
, (2007). Genocide and the Necessity of Its Criminalization in Iranian Law, Human Sciences MODARES, 10(3), 1. magiran.com/p458040
محمد اردبیلی، محمد جعفر حبیب زاده، حسین فخر بناب، نسل کشی و ضرورت جرم انگاری آن در حقوق ایران. فصلنامه مدرس علوم انسانی، 1386؛ 10(3): 1. magiran.com/p458040
, Genocide and the Necessity of Its Criminalization in Iranian Law, Human Sciences MODARES, 2007; 10(3): 1. magiran.com/p458040
محمد اردبیلی، محمد جعفر حبیب زاده، حسین فخر بناب، "نسل کشی و ضرورت جرم انگاری آن در حقوق ایران"، فصلنامه مدرس علوم انسانی 10، شماره 3 (1386): 1. magiran.com/p458040
, "Genocide and the Necessity of Its Criminalization in Iranian Law", Human Sciences MODARES 10, no.3 (2007): 1. magiran.com/p458040
محمد اردبیلی، محمد جعفر حبیب زاده، حسین فخر بناب، (1386). 'نسل کشی و ضرورت جرم انگاری آن در حقوق ایران'، فصلنامه مدرس علوم انسانی، 10(3)، صص.1. magiran.com/p458040
, (2007). 'Genocide and the Necessity of Its Criminalization in Iranian Law', Human Sciences MODARES, 10(3), pp.1. magiran.com/p458040
محمد اردبیلی؛ محمد جعفر حبیب زاده؛ حسین فخر بناب. "نسل کشی و ضرورت جرم انگاری آن در حقوق ایران". فصلنامه مدرس علوم انسانی، 10 ،3 ، 1386، 1. magiran.com/p458040
. "Genocide and the Necessity of Its Criminalization in Iranian Law", Human Sciences MODARES, 10, 3, 2007, 1. magiran.com/p458040
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال