ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
وینود کومار دومکا، آنیل کومار اسریوستاوا، (1386). وضعیت کینتیکی، دفع ادراری و دوزاژ داروی لوفلوکساسین به دنبال تجزیه زیر پوستی در گوساله های نژاد آمیخته، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 8(4)، 313. magiran.com/p467949
Dumka, V. K., Srivastava, A. K, (2008). Kinetic disposition, urinary excretion and dosage regimen of subcutaneously administered levofloxacin in cross bred calves, Iranian Journal of Veterinary Research, 8(4), 313. magiran.com/p467949
وینود کومار دومکا، آنیل کومار اسریوستاوا، وضعیت کینتیکی، دفع ادراری و دوزاژ داروی لوفلوکساسین به دنبال تجزیه زیر پوستی در گوساله های نژاد آمیخته. مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 1386؛ 8(4): 313. magiran.com/p467949
Dumka, V. K., Srivastava, A. K, Kinetic disposition, urinary excretion and dosage regimen of subcutaneously administered levofloxacin in cross bred calves, Iranian Journal of Veterinary Research, 2008; 8(4): 313. magiran.com/p467949
وینود کومار دومکا، آنیل کومار اسریوستاوا، "وضعیت کینتیکی، دفع ادراری و دوزاژ داروی لوفلوکساسین به دنبال تجزیه زیر پوستی در گوساله های نژاد آمیخته"، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز 8، شماره 4 (1386): 313. magiran.com/p467949
Dumka, V. K., Srivastava, A. K, "Kinetic disposition, urinary excretion and dosage regimen of subcutaneously administered levofloxacin in cross bred calves", Iranian Journal of Veterinary Research 8, no.4 (2008): 313. magiran.com/p467949
وینود کومار دومکا، آنیل کومار اسریوستاوا، (1386). 'وضعیت کینتیکی، دفع ادراری و دوزاژ داروی لوفلوکساسین به دنبال تجزیه زیر پوستی در گوساله های نژاد آمیخته'، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 8(4)، صص.313. magiran.com/p467949
Dumka, V. K., Srivastava, A. K, (2008). 'Kinetic disposition, urinary excretion and dosage regimen of subcutaneously administered levofloxacin in cross bred calves', Iranian Journal of Veterinary Research, 8(4), pp.313. magiran.com/p467949
وینود کومار دومکا؛ آنیل کومار اسریوستاوا. "وضعیت کینتیکی، دفع ادراری و دوزاژ داروی لوفلوکساسین به دنبال تجزیه زیر پوستی در گوساله های نژاد آمیخته". مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 8 ،4 ، 1386، 313. magiran.com/p467949
Dumka; V. K.; Srivastava; A. K. "Kinetic disposition, urinary excretion and dosage regimen of subcutaneously administered levofloxacin in cross bred calves", Iranian Journal of Veterinary Research, 8, 4, 2008, 313. magiran.com/p467949
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال