ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
دکتر فرح فرخی، دکتر رجبعلی صدرخانلو، دکتر شاپور حسن زاده، دکتر فرهاد سلطانعلی نزاد، (1386). بررسی اثرات سیکلوفسفامید بر مورفولوژی و مورفومتری تخمدان و رحم در موش سوری، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 8(4)، 337. magiran.com/p467953
Farokhif., Sadrkhanlour., Hasanzadeh, Sh, Sultanalinejad, F, (2008). Morphological and morphometrical study of cyclophosphamide-induced changes in the ovary and uterus in the Syrian mice, Iranian Journal of Veterinary Research, 8(4), 337. magiran.com/p467953
دکتر فرح فرخی، دکتر رجبعلی صدرخانلو، دکتر شاپور حسن زاده، دکتر فرهاد سلطانعلی نزاد، بررسی اثرات سیکلوفسفامید بر مورفولوژی و مورفومتری تخمدان و رحم در موش سوری. مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 1386؛ 8(4): 337. magiran.com/p467953
Farokhif., Sadrkhanlour., Hasanzadeh, Sh, Sultanalinejad, F, Morphological and morphometrical study of cyclophosphamide-induced changes in the ovary and uterus in the Syrian mice, Iranian Journal of Veterinary Research, 2008; 8(4): 337. magiran.com/p467953
دکتر فرح فرخی، دکتر رجبعلی صدرخانلو، دکتر شاپور حسن زاده، دکتر فرهاد سلطانعلی نزاد، "بررسی اثرات سیکلوفسفامید بر مورفولوژی و مورفومتری تخمدان و رحم در موش سوری"، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز 8، شماره 4 (1386): 337. magiran.com/p467953
Farokhif., Sadrkhanlour., Hasanzadeh, Sh, Sultanalinejad, F, "Morphological and morphometrical study of cyclophosphamide-induced changes in the ovary and uterus in the Syrian mice", Iranian Journal of Veterinary Research 8, no.4 (2008): 337. magiran.com/p467953
دکتر فرح فرخی، دکتر رجبعلی صدرخانلو، دکتر شاپور حسن زاده، دکتر فرهاد سلطانعلی نزاد، (1386). 'بررسی اثرات سیکلوفسفامید بر مورفولوژی و مورفومتری تخمدان و رحم در موش سوری'، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 8(4)، صص.337. magiran.com/p467953
Farokhif., Sadrkhanlour., Hasanzadeh, Sh, Sultanalinejad, F, (2008). 'Morphological and morphometrical study of cyclophosphamide-induced changes in the ovary and uterus in the Syrian mice', Iranian Journal of Veterinary Research, 8(4), pp.337. magiran.com/p467953
دکتر فرح فرخی؛ دکتر رجبعلی صدرخانلو؛ دکتر شاپور حسن زاده؛ دکتر فرهاد سلطانعلی نزاد. "بررسی اثرات سیکلوفسفامید بر مورفولوژی و مورفومتری تخمدان و رحم در موش سوری". مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 8 ،4 ، 1386، 337. magiran.com/p467953
Farokhif.; Sadrkhanlour.; Hasanzadeh; Sh; Sultanalinejad; F. "Morphological and morphometrical study of cyclophosphamide-induced changes in the ovary and uterus in the Syrian mice", Iranian Journal of Veterinary Research, 8, 4, 2008, 337. magiran.com/p467953
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال