ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجید رضایی نسب، ایمان راد، علیرضا باهنر، حسین رشیدی، احمد فیاض، سوسن سیمانی، علی اکبر حقدوست، فرهنگ راد، محمدعلی راد، (1386). بررسی فراوانی هاری و حیوان گزیدگی طی سال های 1373 تا 1382 در استان کرمان، جنوب شرق ایران، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 8(4)، 343. magiran.com/p467954
Rezaeinasabm., Radi., Bahonar, A. R., Rashidih., Fayaza., Simanis., Haghdoost, A. A., Radf., Rad, M. A, (2008). The prevalence of rabies and animal bites during 1994 to 2003 in Kerman province, southeast of Iran, Iranian Journal of Veterinary Research, 8(4), 343. magiran.com/p467954
مجید رضایی نسب، ایمان راد، علیرضا باهنر، حسین رشیدی، احمد فیاض، سوسن سیمانی، علی اکبر حقدوست، فرهنگ راد، محمدعلی راد، بررسی فراوانی هاری و حیوان گزیدگی طی سال های 1373 تا 1382 در استان کرمان، جنوب شرق ایران. مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 1386؛ 8(4): 343. magiran.com/p467954
Rezaeinasabm., Radi., Bahonar, A. R., Rashidih., Fayaza., Simanis., Haghdoost, A. A., Radf., Rad, M. A, The prevalence of rabies and animal bites during 1994 to 2003 in Kerman province, southeast of Iran, Iranian Journal of Veterinary Research, 2008; 8(4): 343. magiran.com/p467954
مجید رضایی نسب، ایمان راد، علیرضا باهنر، حسین رشیدی، احمد فیاض، سوسن سیمانی، علی اکبر حقدوست، فرهنگ راد، محمدعلی راد، "بررسی فراوانی هاری و حیوان گزیدگی طی سال های 1373 تا 1382 در استان کرمان، جنوب شرق ایران"، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز 8، شماره 4 (1386): 343. magiran.com/p467954
Rezaeinasabm., Radi., Bahonar, A. R., Rashidih., Fayaza., Simanis., Haghdoost, A. A., Radf., Rad, M. A, "The prevalence of rabies and animal bites during 1994 to 2003 in Kerman province, southeast of Iran", Iranian Journal of Veterinary Research 8, no.4 (2008): 343. magiran.com/p467954
مجید رضایی نسب، ایمان راد، علیرضا باهنر، حسین رشیدی، احمد فیاض، سوسن سیمانی، علی اکبر حقدوست، فرهنگ راد، محمدعلی راد، (1386). 'بررسی فراوانی هاری و حیوان گزیدگی طی سال های 1373 تا 1382 در استان کرمان، جنوب شرق ایران'، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 8(4)، صص.343. magiran.com/p467954
Rezaeinasabm., Radi., Bahonar, A. R., Rashidih., Fayaza., Simanis., Haghdoost, A. A., Radf., Rad, M. A, (2008). 'The prevalence of rabies and animal bites during 1994 to 2003 in Kerman province, southeast of Iran', Iranian Journal of Veterinary Research, 8(4), pp.343. magiran.com/p467954
مجید رضایی نسب؛ ایمان راد؛ علیرضا باهنر؛ حسین رشیدی؛ احمد فیاض؛ سوسن سیمانی؛ علی اکبر حقدوست؛ فرهنگ راد؛ محمدعلی راد. "بررسی فراوانی هاری و حیوان گزیدگی طی سال های 1373 تا 1382 در استان کرمان، جنوب شرق ایران". مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 8 ،4 ، 1386، 343. magiran.com/p467954
Rezaeinasabm.; Radi.; Bahonar; A. R.; Rashidih.; Fayaza.; Simanis.; Haghdoost; A. A.; Radf.; Rad; M. A. "The prevalence of rabies and animal bites during 1994 to 2003 in Kerman province, southeast of Iran", Iranian Journal of Veterinary Research, 8, 4, 2008, 343. magiran.com/p467954
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال