ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
دکتر عباس توسلی، دکتر زهرا موسوی، دکتر تقی تقی پور بازرگانی، دکتر محمد بازرگانی، (1386). تزریق تصادفی واکسن تخفیف حدت یافته بیماری یون گاوی به یک دامپزشک در تهران، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 8(4)، 374. magiran.com/p467961
Tavasolya., Moosaviz., Taghipour Bazarganit., Bazargani, M, (2008). Accidental self-inoculation in a veterinarian with attenuated vaccine of bovine Johne's disease, Iranian Journal of Veterinary Research, 8(4), 374. magiran.com/p467961
دکتر عباس توسلی، دکتر زهرا موسوی، دکتر تقی تقی پور بازرگانی، دکتر محمد بازرگانی، تزریق تصادفی واکسن تخفیف حدت یافته بیماری یون گاوی به یک دامپزشک در تهران. مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 1386؛ 8(4): 374. magiran.com/p467961
Tavasolya., Moosaviz., Taghipour Bazarganit., Bazargani, M, Accidental self-inoculation in a veterinarian with attenuated vaccine of bovine Johne's disease, Iranian Journal of Veterinary Research, 2008; 8(4): 374. magiran.com/p467961
دکتر عباس توسلی، دکتر زهرا موسوی، دکتر تقی تقی پور بازرگانی، دکتر محمد بازرگانی، "تزریق تصادفی واکسن تخفیف حدت یافته بیماری یون گاوی به یک دامپزشک در تهران"، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز 8، شماره 4 (1386): 374. magiran.com/p467961
Tavasolya., Moosaviz., Taghipour Bazarganit., Bazargani, M, "Accidental self-inoculation in a veterinarian with attenuated vaccine of bovine Johne's disease", Iranian Journal of Veterinary Research 8, no.4 (2008): 374. magiran.com/p467961
دکتر عباس توسلی، دکتر زهرا موسوی، دکتر تقی تقی پور بازرگانی، دکتر محمد بازرگانی، (1386). 'تزریق تصادفی واکسن تخفیف حدت یافته بیماری یون گاوی به یک دامپزشک در تهران'، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 8(4)، صص.374. magiran.com/p467961
Tavasolya., Moosaviz., Taghipour Bazarganit., Bazargani, M, (2008). 'Accidental self-inoculation in a veterinarian with attenuated vaccine of bovine Johne's disease', Iranian Journal of Veterinary Research, 8(4), pp.374. magiran.com/p467961
دکتر عباس توسلی؛ دکتر زهرا موسوی؛ دکتر تقی تقی پور بازرگانی؛ دکتر محمد بازرگانی. "تزریق تصادفی واکسن تخفیف حدت یافته بیماری یون گاوی به یک دامپزشک در تهران". مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 8 ،4 ، 1386، 374. magiran.com/p467961
Tavasolya.; Moosaviz.; Taghipour Bazarganit.; Bazargani; M. "Accidental self-inoculation in a veterinarian with attenuated vaccine of bovine Johne's disease", Iranian Journal of Veterinary Research, 8, 4, 2008, 374. magiran.com/p467961
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال