ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا غفاریه، تورج چماچم، (1385). اثرات ترکیبات مضر در هوای بازدم به عنوان یک مکانیسم احتمالی ایجاد قرمزی چشم در بیماران مبتلا به نارسایی کلیوی، مجله نظریه پردازی در علوم پزشکی، 1(1)، 2. magiran.com/p478754
Alireza Ghaffariyeh Tooraj Chamacham, (2007). Effects of noxious compounds in exhaled breath air as a potential mechanism causing Red eye in renal failure patients, Journal of Medical Hypotheses and Ideas, 1(1), 2. magiran.com/p478754
علیرضا غفاریه، تورج چماچم، اثرات ترکیبات مضر در هوای بازدم به عنوان یک مکانیسم احتمالی ایجاد قرمزی چشم در بیماران مبتلا به نارسایی کلیوی. مجله نظریه پردازی در علوم پزشکی، 1385؛ 1(1): 2. magiran.com/p478754
Alireza Ghaffariyeh Tooraj Chamacham, Effects of noxious compounds in exhaled breath air as a potential mechanism causing Red eye in renal failure patients, Journal of Medical Hypotheses and Ideas, 2007; 1(1): 2. magiran.com/p478754
علیرضا غفاریه، تورج چماچم، "اثرات ترکیبات مضر در هوای بازدم به عنوان یک مکانیسم احتمالی ایجاد قرمزی چشم در بیماران مبتلا به نارسایی کلیوی"، مجله نظریه پردازی در علوم پزشکی 1، شماره 1 (1385): 2. magiran.com/p478754
Alireza Ghaffariyeh Tooraj Chamacham, "Effects of noxious compounds in exhaled breath air as a potential mechanism causing Red eye in renal failure patients", Journal of Medical Hypotheses and Ideas 1, no.1 (2007): 2. magiran.com/p478754
علیرضا غفاریه، تورج چماچم، (1385). 'اثرات ترکیبات مضر در هوای بازدم به عنوان یک مکانیسم احتمالی ایجاد قرمزی چشم در بیماران مبتلا به نارسایی کلیوی'، مجله نظریه پردازی در علوم پزشکی، 1(1)، صص.2. magiran.com/p478754
Alireza Ghaffariyeh Tooraj Chamacham, (2007). 'Effects of noxious compounds in exhaled breath air as a potential mechanism causing Red eye in renal failure patients', Journal of Medical Hypotheses and Ideas, 1(1), pp.2. magiran.com/p478754
علیرضا غفاریه؛ تورج چماچم. "اثرات ترکیبات مضر در هوای بازدم به عنوان یک مکانیسم احتمالی ایجاد قرمزی چشم در بیماران مبتلا به نارسایی کلیوی". مجله نظریه پردازی در علوم پزشکی، 1 ،1 ، 1385، 2. magiran.com/p478754
Alireza Ghaffariyeh Tooraj Chamacham. "Effects of noxious compounds in exhaled breath air as a potential mechanism causing Red eye in renal failure patients", Journal of Medical Hypotheses and Ideas, 1, 1, 2007, 2. magiran.com/p478754
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال