ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
یدالله شکیبا، دلنیا ارشدی، (1385). مهار نئووسکولاریزاسیون قرنیه توسط مهارکننده های جدید تیروزین کیناز که گیرنده های فاکتور رشد اندوتلیال عروقی را مورد هدف قرار می دهند: سونیتینیب مالآت و سورافنیب، مجله نظریه پردازی در علوم پزشکی، 1(1)، 8. magiran.com/p478771
Yadollah Shakiba, Delnia Arshadi, (2007). Inhibition of corneal neovascularization with new Tyrosine Kinase Inhibitors targeting vascular endothelial growth factor receptors: Sunitinib malate and Sorafenib, Journal of Medical Hypotheses and Ideas, 1(1), 8. magiran.com/p478771
یدالله شکیبا، دلنیا ارشدی، مهار نئووسکولاریزاسیون قرنیه توسط مهارکننده های جدید تیروزین کیناز که گیرنده های فاکتور رشد اندوتلیال عروقی را مورد هدف قرار می دهند: سونیتینیب مالآت و سورافنیب. مجله نظریه پردازی در علوم پزشکی، 1385؛ 1(1): 8. magiran.com/p478771
Yadollah Shakiba, Delnia Arshadi, Inhibition of corneal neovascularization with new Tyrosine Kinase Inhibitors targeting vascular endothelial growth factor receptors: Sunitinib malate and Sorafenib, Journal of Medical Hypotheses and Ideas, 2007; 1(1): 8. magiran.com/p478771
یدالله شکیبا، دلنیا ارشدی، "مهار نئووسکولاریزاسیون قرنیه توسط مهارکننده های جدید تیروزین کیناز که گیرنده های فاکتور رشد اندوتلیال عروقی را مورد هدف قرار می دهند: سونیتینیب مالآت و سورافنیب"، مجله نظریه پردازی در علوم پزشکی 1، شماره 1 (1385): 8. magiran.com/p478771
Yadollah Shakiba, Delnia Arshadi, "Inhibition of corneal neovascularization with new Tyrosine Kinase Inhibitors targeting vascular endothelial growth factor receptors: Sunitinib malate and Sorafenib", Journal of Medical Hypotheses and Ideas 1, no.1 (2007): 8. magiran.com/p478771
یدالله شکیبا، دلنیا ارشدی، (1385). 'مهار نئووسکولاریزاسیون قرنیه توسط مهارکننده های جدید تیروزین کیناز که گیرنده های فاکتور رشد اندوتلیال عروقی را مورد هدف قرار می دهند: سونیتینیب مالآت و سورافنیب'، مجله نظریه پردازی در علوم پزشکی، 1(1)، صص.8. magiran.com/p478771
Yadollah Shakiba, Delnia Arshadi, (2007). 'Inhibition of corneal neovascularization with new Tyrosine Kinase Inhibitors targeting vascular endothelial growth factor receptors: Sunitinib malate and Sorafenib', Journal of Medical Hypotheses and Ideas, 1(1), pp.8. magiran.com/p478771
یدالله شکیبا؛ دلنیا ارشدی. "مهار نئووسکولاریزاسیون قرنیه توسط مهارکننده های جدید تیروزین کیناز که گیرنده های فاکتور رشد اندوتلیال عروقی را مورد هدف قرار می دهند: سونیتینیب مالآت و سورافنیب". مجله نظریه پردازی در علوم پزشکی، 1 ،1 ، 1385، 8. magiran.com/p478771
Yadollah Shakiba; Delnia Arshadi. "Inhibition of corneal neovascularization with new Tyrosine Kinase Inhibitors targeting vascular endothelial growth factor receptors: Sunitinib malate and Sorafenib", Journal of Medical Hypotheses and Ideas, 1, 1, 2007, 8. magiran.com/p478771
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال