ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد حسین نوروززاده، محمد شریفی، (1386). Infliximab ممکن است یک مکمل مفید در درمان پارگی شبکیه باشد، مجله نظریه پردازی در علوم پزشکی، 2(2)، 2. magiran.com/p478784
Mohammad Hosein Nowroozzadeh Mohammad Sharifi, (2008). Infliximab may be a useful adjuvant in the treatment of retinal detachment, Journal of Medical Hypotheses and Ideas, 2(2), 2. magiran.com/p478784
محمد حسین نوروززاده، محمد شریفی، Infliximab ممکن است یک مکمل مفید در درمان پارگی شبکیه باشد. مجله نظریه پردازی در علوم پزشکی، 1386؛ 2(2): 2. magiran.com/p478784
Mohammad Hosein Nowroozzadeh Mohammad Sharifi, Infliximab may be a useful adjuvant in the treatment of retinal detachment, Journal of Medical Hypotheses and Ideas, 2008; 2(2): 2. magiran.com/p478784
محمد حسین نوروززاده، محمد شریفی، "Infliximab ممکن است یک مکمل مفید در درمان پارگی شبکیه باشد"، مجله نظریه پردازی در علوم پزشکی 2، شماره 2 (1386): 2. magiran.com/p478784
Mohammad Hosein Nowroozzadeh Mohammad Sharifi, "Infliximab may be a useful adjuvant in the treatment of retinal detachment", Journal of Medical Hypotheses and Ideas 2, no.2 (2008): 2. magiran.com/p478784
محمد حسین نوروززاده، محمد شریفی، (1386). 'Infliximab ممکن است یک مکمل مفید در درمان پارگی شبکیه باشد'، مجله نظریه پردازی در علوم پزشکی، 2(2)، صص.2. magiran.com/p478784
Mohammad Hosein Nowroozzadeh Mohammad Sharifi, (2008). 'Infliximab may be a useful adjuvant in the treatment of retinal detachment', Journal of Medical Hypotheses and Ideas, 2(2), pp.2. magiran.com/p478784
محمد حسین نوروززاده؛ محمد شریفی. "Infliximab ممکن است یک مکمل مفید در درمان پارگی شبکیه باشد". مجله نظریه پردازی در علوم پزشکی، 2 ،2 ، 1386، 2. magiran.com/p478784
Mohammad Hosein Nowroozzadeh Mohammad Sharifi. "Infliximab may be a useful adjuvant in the treatment of retinal detachment", Journal of Medical Hypotheses and Ideas, 2, 2, 2008, 2. magiran.com/p478784
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال