ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پیام پیمانی، علی محمد تمدن، منصوره جابری پور، محمدعلی شهبازی، مهرداد حمیدی، (1386). فرمولاسیون نانوذرات کایتوزان حاوی پلاسمید p53 جهت ژن درمانی سرطان: بهبود خصوصیات فارماسیوتیکال و بیولوژیکال (افزایش میزان بارگیری، آزاد سازی، بیان و پایداری پلاسمید و القای اپوپتوز در سلول های سرطانی)، مجله نظریه پردازی در علوم پزشکی، 2(2)، 1. magiran.com/p478800
Payam Peymani, Ali Mohammad Tamaddon, Mansoureh Jaberipour, Mohammad-Ali Shahbazi Mehrdad Hamidi, (2008). Chitosan Nanoparticles-Mediated Wild-Type p53 Gene Delivery for Cancer Gene Therapy: Improvement in pharmaceutical & biological Properties (Enhance in Loading, Release, Expression and Stability of P53 Plasmid and Induction of Apoptosis in Carcinoma Cell Line)], Journal of Medical Hypotheses and Ideas, 2(2), 1. magiran.com/p478800
پیام پیمانی، علی محمد تمدن، منصوره جابری پور، محمدعلی شهبازی، مهرداد حمیدی، فرمولاسیون نانوذرات کایتوزان حاوی پلاسمید p53 جهت ژن درمانی سرطان: بهبود خصوصیات فارماسیوتیکال و بیولوژیکال (افزایش میزان بارگیری، آزاد سازی، بیان و پایداری پلاسمید و القای اپوپتوز در سلول های سرطانی). مجله نظریه پردازی در علوم پزشکی، 1386؛ 2(2): 1. magiran.com/p478800
Payam Peymani, Ali Mohammad Tamaddon, Mansoureh Jaberipour, Mohammad-Ali Shahbazi Mehrdad Hamidi, Chitosan Nanoparticles-Mediated Wild-Type p53 Gene Delivery for Cancer Gene Therapy: Improvement in pharmaceutical & biological Properties (Enhance in Loading, Release, Expression and Stability of P53 Plasmid and Induction of Apoptosis in Carcinoma Cell Line)], Journal of Medical Hypotheses and Ideas, 2008; 2(2): 1. magiran.com/p478800
پیام پیمانی، علی محمد تمدن، منصوره جابری پور، محمدعلی شهبازی، مهرداد حمیدی، "فرمولاسیون نانوذرات کایتوزان حاوی پلاسمید p53 جهت ژن درمانی سرطان: بهبود خصوصیات فارماسیوتیکال و بیولوژیکال (افزایش میزان بارگیری، آزاد سازی، بیان و پایداری پلاسمید و القای اپوپتوز در سلول های سرطانی)"، مجله نظریه پردازی در علوم پزشکی 2، شماره 2 (1386): 1. magiran.com/p478800
Payam Peymani, Ali Mohammad Tamaddon, Mansoureh Jaberipour, Mohammad-Ali Shahbazi Mehrdad Hamidi, "Chitosan Nanoparticles-Mediated Wild-Type p53 Gene Delivery for Cancer Gene Therapy: Improvement in pharmaceutical & biological Properties (Enhance in Loading, Release, Expression and Stability of P53 Plasmid and Induction of Apoptosis in Carcinoma Cell Line)]", Journal of Medical Hypotheses and Ideas 2, no.2 (2008): 1. magiran.com/p478800
پیام پیمانی، علی محمد تمدن، منصوره جابری پور، محمدعلی شهبازی، مهرداد حمیدی، (1386). 'فرمولاسیون نانوذرات کایتوزان حاوی پلاسمید p53 جهت ژن درمانی سرطان: بهبود خصوصیات فارماسیوتیکال و بیولوژیکال (افزایش میزان بارگیری، آزاد سازی، بیان و پایداری پلاسمید و القای اپوپتوز در سلول های سرطانی)'، مجله نظریه پردازی در علوم پزشکی، 2(2)، صص.1. magiran.com/p478800
Payam Peymani, Ali Mohammad Tamaddon, Mansoureh Jaberipour, Mohammad-Ali Shahbazi Mehrdad Hamidi, (2008). 'Chitosan Nanoparticles-Mediated Wild-Type p53 Gene Delivery for Cancer Gene Therapy: Improvement in pharmaceutical & biological Properties (Enhance in Loading, Release, Expression and Stability of P53 Plasmid and Induction of Apoptosis in Carcinoma Cell Line)]', Journal of Medical Hypotheses and Ideas, 2(2), pp.1. magiran.com/p478800
پیام پیمانی؛ علی محمد تمدن؛ منصوره جابری پور؛ محمدعلی شهبازی؛ مهرداد حمیدی. "فرمولاسیون نانوذرات کایتوزان حاوی پلاسمید p53 جهت ژن درمانی سرطان: بهبود خصوصیات فارماسیوتیکال و بیولوژیکال (افزایش میزان بارگیری، آزاد سازی، بیان و پایداری پلاسمید و القای اپوپتوز در سلول های سرطانی)". مجله نظریه پردازی در علوم پزشکی، 2 ،2 ، 1386، 1. magiran.com/p478800
Payam Peymani; Ali Mohammad Tamaddon; Mansoureh Jaberipour; Mohammad-Ali Shahbazi Mehrdad Hamidi. "Chitosan Nanoparticles-Mediated Wild-Type p53 Gene Delivery for Cancer Gene Therapy: Improvement in pharmaceutical & biological Properties (Enhance in Loading, Release, Expression and Stability of P53 Plasmid and Induction of Apoptosis in Carcinoma Cell Line)]", Journal of Medical Hypotheses and Ideas, 2, 2, 2008, 1. magiran.com/p478800
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال